Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ μετά το lock down: (SEERC) συμμετείχε στην εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση της ESMERALD

Στις 23 Ιουνίου 2021, (SEERC) συμμετείχε στην Εναρκτήρια Συνάντηση του ESMERALD, ενός Έργου που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο συμμετέχουν επτά Εταίροι από έξι χώρες (Βέλγιο, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία). Το KOM πραγματοποιήθηκε σε διαδικτυακή λειτουργία λόγω περιορισμών COVID-19.

Η νόσος COVID-19 μεταμορφώνει τον κόσμο και κανένα κοινωνικοοικονομικό μοντέλο από το παρελθόν δεν μπορεί να δώσει παραδείγματα, διδάγματα και λύσεις για να προχωρήσουμε.

Ο αντίκτυπος στην οικονομία είναι άγνωστος, αλλά θα είναι τεράστιος. Οι πιο ευάλωτες είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: μια έκθεση του ΟΟΣΑ της 27ης Μαρτίου («COVID & SME Policy Responses») έδειξε ότι ο αντίκτυπος στις ΜΜΕ της ΕΕ είναι ήδη ισχυρός. Μια έρευνα στις πολωνικές ΜΜΕ δείχνει:

  1. Το 30% των ΜΜΕ εξέφρασε φόβους για μείωση των πωλήσεων και της διαθεσιμότητας εργαζομένων τους επόμενους 3 μήνες
  2. Το 40% αντιμετώπισε αυξημένο κόστος και μειωμένες πωλήσεις
  3. Το 27,5% αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα ταμειακών ροών

Η οικονομία της ΕΕ μετά την πανδημία θα είναι αβέβαιη και ασταθής: ούτε η στήριξη της επιχειρηματικότητας ούτε τα συστήματα ΕΕΚ θα είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση και να παράσχουν κατάλληλη και επιχειρησιακή καθοδήγηση, εργαλεία και κατάρτιση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι ΜΜΕ θα χρειαστούν καινοτόμο και σχετική κατάρτιση που θα λαμβάνει υπόψη τους ανακαινισμένους κινδύνους και θα τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, καθώς και να αποκομίσουν τα οφέλη που απορρέουν από τις νέες ευκαιρίες. Οι ΜΜΕ θα χρειαστούν νέες δεξιότητες, ικανότητες και επιχειρησιακά εργαλεία για να λειτουργήσουν καλύτερα (ή απλώς να λειτουργήσουν) σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ESMERALD παρέχει απτές και έγκαιρες εκπαιδευτικές λύσεις σε αυτές τις ανάγκες, όπως:

  1. Η ανάπτυξη πλατφόρμας ΑΕΠ για την παροχή κατάρτισης ESMERALD σε ΜΜΕ και παρόχους ΕΕΚ σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση και τις μικτές μεθόδους·
  2. Ο εντοπισμός για τον πραγματικό αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στην πραγματική οικονομία, να χαρτογραφήσει τον συγκεκριμένο αντίκτυπο στις ΜΜΕ, να ελέγξει την πολιτική και την ανταπόκριση της βιομηχανίας για να εντοπίσει τις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ στην οικονομία μετά την πανδημία·
  3. Η ανάπτυξη της κατάρτισης ESMERALD σχετικά με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες για τις ΜΜΕ στην οικονομία μετά την πανδημία. Η εκπαίδευση θα είναι διαθέσιμη για ΔΩΡΕΑΝ και ανοικτή πρόσβαση σε έξι γλώσσες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας και του κοινωνικού αντίκτυπου.
  4. Η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της υιοθέτησης και της χρήσης του ESMERALD σε όλα τα συστήματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και ΕΕΚ που είναι δυνατά σε ολόκληρη την ΕΕ·
  5. Η προώθηση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής για την ανθεκτικότητα των ΜΜΕ με το Μανιφέστο ESMERALD ως συμβολή πολιτικής για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

 

(Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) είναι ερευνητικό κέντρο του CITY College, του Πανεπιστημίου York, το οποίο ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη το 2004. Διεξάγει διεπιστημονική έρευνα στους τομείς των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας & Ανάπτυξης, των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και της Κοινωνίας & Ανθρώπινης Ανάπτυξης.

Η αποστολή του SEERC είναι να υποστηρίξει τη σταθερή και ομαλή ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διεξάγοντας καθαρή και εφαρμοσμένη έρευνα σε όλη και για την περιοχή. Για να επιτευχθεί αυτό, το SEERC θα χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες ερευνητικές ικανότητες του Πανεπιστημίου του York και του CITY College διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ του ερευνητικού προσωπικού τους και αναπτύσσοντας διεπιστημονικά δίκτυα ερευνητών από όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη)