Η ESMERALD ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετά από μια ολοκληρωμένη ανάλυση των αναδυόμενων αναγκών κατάρτισης για την ανθεκτικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη μετά την πανδημία, οι εταίροι αναπτύσσουν τώρα εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος για τη λειτουργία και τη συνέχεια των επιχειρήσεων.

 

Οι κύριοι τομείς του εκπαιδευτικού υλικού ESMERALD είναι (i) Διαδικτυακό / ψηφιακό μάρκετινγκ / ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. (ii) Ηλεκτρονικό εμπόριο / Χρηματοδότηση και (iii) Ψηφιακή ευημερία.

 

Όλοι οι εταίροι του ESMERALD συμμετέχουν στην επεξεργασία του εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο θα αποτελέσει την «εργαλειοθήκη αντιμετώπισης του COVID για  πολύ μικρές (micro) και ΜΜΕ» (πνευματικό αποτέλεσμα/παραδοτέο 3) του έργου.

 

Το ESMERALD είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο συμμετέχουν επτά εταίροι από έξι χώρες (Βέλγιο, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία).