ΕΚΘΕΣΗ

Το IO2 έχει σχεδιαστεί ως η πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση ειδικά αφιερωμένη στην ανάλυση των επιπτώσεων που είχε η κρίση COVID στην οικονομική και ανταγωνιστική βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ. Στο IO2 όλοι οι εταίροι θα συμβάλουν στη χαρτογράφηση της δυναμικής της κρίσης που παρενέβη καθ' όλη τη διάρκεια της παγκόσμιας εξάπλωσης του COVID και των αναδυόμενων προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι μικροεπιχειρηματίες και οι επιχειρηματίες των ΜΜΕ σε πλαίσια που δεν έχουν δει ποτέ πριν.

  • Εξαιρετικά συναφής με τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ
  • Προσανατολισμός μακράς περιόδου
  • Δεν είναι οικονομικό, αλλά βασίζεται σε επιχειρηματικό επίπεδο
  • Αποκλειστικά προσανατολισμένος στις ανάγκες των ΜΜΕ.
  • Θεμέλια για το IO3, το οποίο αντιπροσωπεύει τα κατάλληλα τελειοποιημένα και προσαρμοσμένα λειτουργικά και διαχειριστικά εργαλεία για την ενίσχυση, την ενίσχυση, τη βελτίωση και τη διατήρηση της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ μετά τον COVID. Αυτό θα επιτρέψει τον καθορισμό, τον εντοπισμό και τον απολογισμό των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών που είναι διαθέσιμες για τη διατήρηση και τη στήριξη της ανθεκτικής ανάκαμψης των ΜΜΕ της ΕΕ.

Οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο IO2 θα παράγουν ένα αποτέλεσμα απογραφής που είναι βαθιά διαφορετικό από τα ήδη υπάρχοντα. Τα συμφέροντα των εταίρων επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στις επιπτώσεις που είχε ο COVID στις μικρές Επιχειρήσεις και τους μικροεπιχειρηματίες (εστιατόρια, τεχνίτες, τοπικές τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), χωρίς τομεακό περιορισμό. Το IO2 δεν είναι μια μακροοικονομική ανάλυση, αλλά ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην αποτύπωση των μικρο-επιπτώσεων που δέχονται οι ΜΜΕ από άλλη οπτική γωνία. Το IO2 θα επιτρέψει στο επιχειρηματικό οικοσύστημα της ΕΕ να ανακάμψει και να αναθεωρήσει τις ροές εσόδων και τις προβλέψεις κερδοφορίας του, ενώ παράλληλα θα καθιερώσει σε συστηματικό επίπεδο νέες τάσεις και δυναμικές που σχετίζονται βαθιά με την οικονομία και τη διαχείριση των επιχειρήσεων μετά τον COVID. Το IO2 είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του «εσωτερικού» μεγαλύτερου μέρους του έργου που αντιπροσωπεύεται από την πραγματική εργαλειοθήκη διαχείρισης που είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστική ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για σενάρια μετά τον COVID.