ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

Το IO4 αντιπροσωπεύεται από δύο διακριτά στοιχεία που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: την προώθηση της υιοθέτησης του έργου πέραν της εταιρικής σχέσης ESMERALD και τη βελτιστοποίηση των ευκαιριών αναπαραγωγής του ανεξάρτητα από τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτών των IO διακρίνονται σε:

  • A, T1) ένα σύνολο επίσημων κατευθυντήριων γραμμών για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων της ESMERALD πέραν του πεδίου εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και της κλίμακας του έργου και ακόμη και μετά το τέλος της συνιδρυτής του Erasmus+
  • B, T2) το Μανιφέστο Ανθεκτικότητας. Παρέχει πολύτιμη συμβολή στην κοινότητα πολιτικής και πρακτικής στον τομέα της κρίσης και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης συλλέγοντας όλα τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή και την εδραίωση του πλούτου της γνώσης σχετικά με τη δυναμική της ανάκαμψης των επιχειρήσεων μετά τον COVID.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν επιχειρησιακό εργαλείο για άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας που χρησιμοποιούνται σε παρεμβάσεις «υπό πίεση». Το έγγραφο θα περιγράφει τα επιχειρησιακά διδάγματα που αντλήθηκαν από την προοπτική του τι λειτούργησε και τι θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί με βάση την εκτέλεση και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης ESMERALD στο IO3, κατά μήκος των ακόλουθων στοιχείων:

  • • Οργάνωση της κατάρτισης
  • • Επικοινωνία με ομάδες-στόχους και πιθανούς συμμετέχοντες
  • • Εγγραφή
  • • Διαχείριση τάξης
  • • Μεικτή μάθηση και ηλεκτρονική παράδοση
  • • Κίνητρα των μαθητών και διαχείριση της τάξης
  • • Σχόλια μαθητών
  • • Προτάσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο παροχής εκπαίδευσης σε διαφορετικές λειτουργικές ρυθμίσεις

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα χρησιμεύσουν ως υποστήριξη για την εφαρμογή του ESMERALD σε οργανισμούς εκτός της εταιρικής σχέσης για την υιοθέτηση και ενσωμάτωση της κατάρτισης στις δραστηριότητές τους. Η Διακήρυξη παρέχει πληροφορίες σε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις χάραξης πολιτικής σε σενάρια έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, το IO4 είναι η κατευθυντήρια γραμμή πολιτικής που ενημερώνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους θεσμικούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την ανθεκτικότητα των επιχειρηματικών δικτύων, καθιερώνει σαφείς επιχειρησιακούς δεσμούς και δεσμούς πολιτικής μεταξύ του έργου και του επιπέδου δημόσιας πολιτικής.GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECT RESULTS