MANIFEST

IO4 jest reprezentowana przez dwa odrębne elementy, które służą temu samemu celowi z dwóch różnych perspektyw: promowanie wykorzystania projektu poza partnerstwem ESMERALD i optymalizacja możliwości jego powielania niezależnie od współfinansowania w ramach UE. Na te elementy składają się:

  • A, T1) zestaw oficjalnych wytycznych do waloryzacji wyników i rezultatów projektu ESMERALD poza zakresem partnerstwa i poza projektem, a nawet po ich współfinansowaniu z programu Erasmus+
  • B, T2) Manifest Sprężystości Biznesowej. Zapewnia cenny wkład do polityki i praktyki w dziedzinie zarządzania kryzysowego, zbierając wszystkie wnioski wyciągnięte podczas wdrażania projektu i konsolidując bogactwo wiedzy na temat dynamiki procesu odbudowy biznesu po COVID-19.

Wytyczne te mogą stanowić narzędzie operacyjne dla innych podmiotów publicznych i prywatnych w dziedzinie przedsiębiorczości i gospodarki, które mogą być wykorzystywane do zarządzania kryzysowego. Dokument będzie zawierał wnioski operacyjne wyciągnięte z perspektywy tego, co zadziałało, a co można było poprawić na podstawie doświadczeń zebraznych podczas realizacji szkoleń ESMERALD w IO3, wraz z następującymi elementami:

  • Organizacja szkolenia
  • Komunikacja z grupami docelowymi i potencjalnymi uczestnikami
  • Zapisy
  • Zarządzania uczestnikami
  • Nauczanie mieszane (hybrydowe) i materiały on-line
  • Motywacja uczestników
  • Opinie uczestników
  • Wnioski, jak najlepiej prowadzić szkolenia w różnych warunkach organizacyjnych

Wytyczne będą służyć jako wsparcie we wdrażaniu programu ESMERALD w organizacjach spoza partnerstwa w celu przyjęcia i włączenia szkolenia w ich działania. Manifest dostarcza danych wejściowych do „opartych na dowodach” interwencji politycznych w opracowywaniu scenariuszy sytuacji kryzysowych. Jako taki, IO4 może stanowić wytyczne dla polityki, która informuje decydentów i interesariuszy instytucjonalnych o odporności sieci przedsiębiorczości, ustanawia jasne powiązania operacyjne i polityczne między projektem a poziomem polityki publicznej.GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECT RESULTS