SZKOLENIE

WSZYSTKIE NASZE KURSY


Dostępna pomoc publiczna dla przedsiębiorców-rozwiązania szyte na miarę + gdzie je znaleźć (EQF: 3-5)

Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych, na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku. Ponieważ pomoc publiczna może grozić zakłóceniem reguł konkurencji, jest ona dopuszczalna tylko w szczególnych przypadkach i na określonych zasadach.
Warto zatem poznać rodzaje i warunki uzyskania pomocy publicznej, która może być wsparciem dla przedsiębiorcy, będącego w trudnej sytuacji.

Kliknij, aby zobaczyć


Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy (EQF: 3-5)

Niniejszy moduł skupia się na zapoznaniu kandydatów z pojęciem elastycznego czasu pracy. Na początku przedstawiony zostanie termin “flexicurity“ wraz z dwoma dominującymi podejściami przy jego interpretacji. Wyjaśniany jest termin „cyfrowy nomada“ oraz jego zalety i wady. Następnie przedstawiony zostanie temat utrzymania spójności pracy, a po nim wskazówki dotyczące ustalania efektywnego harmonogramu pracy. Na koniec, w odniesieniu do sposobu skonstruowania pracy wokół potrzeb klienta i pracownika, przedstawione zostaną wskazówki dotyczące jej wykonywania.

Kliknij, aby zobaczyć


Koncentracja na słuchaniu klientów (EQF: 3-5)

Ta sesja skupia się na narzędziach i technikach aktywnego słuchania klientów i ważnych komunikatów, które do nas wysyłają (bezpośrednio i pośrednio). Skupimy się zarówno na dostępnych danych wtórnych, jak i na tym, jak najlepiej zbierać i wykorzystywać dane pierwotne, aby lepiej zrozumieć dzisiejszych, ale także przyszłych klientów. Integracja skutecznego słuchania klientów pomaga zidentyfikować nie tylko bieżące problemy, ale także możliwości na przyszłość i sposoby ich realizacji lub rozwiązania, a także stworzyć silniejsze relacje z naszymi klientami, co prowadzi do większej lojalności.

Kliknij, aby zobaczyć


Modele biznesowe oparte na elastycznych strukturach organizacyjnych – wdrażanie nowych technologii, strategia cyfryzacji (EQF: 3-5)

Model biznesowy to podstawa funkcjonowania większości przedsiębiorstw. Każda firma w mniejszym lub większym stopniu opiera swoje działania na modelu biznesowym. Każde działanie biznesowe powinno mieć konkretny cel. Analizując okres pandemii Covid-19 i planując przyszłość dochojdziemy do wniosku, że wiele założeń dotyczących natury biznesu straciło zastosowanie. Pandemia ujawniła wrażliwe obszary w wielu wymiarach. Wpłynęła na opiekę zdrowotną, edukację, transport, biznes, handel, technologię, sektor finansowy oraz systemy społeczne, wymuszając weryfikację podstawowych założeń oraz zasad, procesów i technologii, które je wspierają.
Ograniczenie ryzyka to jednak tylko połowa sukcesu. Trzeba jeszcze opracować takie modele biznesowe, które nie tylko będą odporne na zakłócenia, lecz także umożliwią wprowadzanie innowacji i korzystanie z wartości. Aby to osiągnąć, musimy też wykorzystać uzyskane doświadczenie do ukształtowania nowych rynków, nowej oferty produktów i usług, nowych źródeł przychodów oraz, co najważniejsze, nowej wartości dla połączonego świata po pandemii COVID-19.
Struktura organizacji jest sposobem na formalne określenie relacji i zależności między jej uczestnikami, jest to pojęcie bardzo szerokie. Wyróżnia się jej wiele typów, za pomocą różnych kryteriów.
Trzeba zrozumieć, żę nie będzie „nowej normalności”. Zamiast tego otrzymujemy możliwość przeanalizowania tych wrażliwych obszarów w obecnych modelach biznesowych z uwzględnieniem tego doświadczenia i wykorzystania nowej wiedzy do zbudowania nowocześniejszych oraz odporniejszych organizacji.
Największym wyzwaniem cyfryzacji jest pierwsza przeszkoda, którą trzeba pokonać: wczesne wdrożenie. Przedsiębiorstwa powinny zdawać sobie sprawę z wartości dodanej i możliwości, jakie niesie ze sobą cyfryzacja.

Kliknij, aby zobaczyć


Netykieta w biznesie (EQF: 3-5)

Skuteczna komunikacja online ma kluczowe znaczenie w rzeczywistych zobowiązaniach i relacjach biznesowych. W erze cyfrowej podmioty gospodarcze powinny opanować wszystkie narzędzia komunikacji online, takie jak poczta elektroniczna, komunikatory, media społecznościowe i rozmowy wideo.

Kliknij, aby zobaczyć


Podniesienie poziomu bezpieczeństwa transakcji internetowych (EQF: 3-5)

Transakcje internetowe są na fali wznoszącej. Coraz częściej stają się one częścią naszego życia, do tego stopnia, że obecnie wszystko, co sobie wyobrazimy, można kupić w sieci.

Pomimo dokonywania średnio kilku transakcji tygodniowo, przeciętni użytkownicy mogą nie znać istotnych informacji na temat tego, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas kupowania lub sprzedawania online i uchronić się przed wszelkiego rodzaju cyberzagrożeniami, takimi jak oszustwa dotyczące tożsamości, kradzież czy złośliwe oprogramowanie.

Kliknij, aby zobaczyć


Pomoc publiczna i współfinansowanie miejsc pracy (EQF: 3-5)

Pomoc publiczna to pomoc przyznawana przez państwo lub ze źródeł państwowych, która narusza lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych produktów.
Pomoc publiczna może być udzielona w szczególności w formie:
• dotacji i ulg podatkowych;
• dotacji kapitałowych i inwestycyjnych;
• tzw. „miękkich kredytów” (kredyty preferencyjne i warunkowo spłacalne, odroczenie i spłata w ratach);
• poręczeń i gwarancji.

Kliknij, aby zobaczyć


Porcesy i jakość organizajci pracy (EQF: 3-5)

Niniejsza sesja jest skoncentrowana na zapoznaniu się studentów z pojęciem cyfrowego obciążenia. Analizowane będą rodzaje i cechy charakterystyczne cyfrowego obciążenia oraz tematy stresu i lęku. Będą prezentowane także sposoby na poprawienie odporności na lęk i stres. Na koniec, rozważając, jak zbudować jakość opartą na cyfrowej organizacji, analizowane będą kluczowe jej filary.

Kliknij, aby zobaczyć


Potrzeby psychologiczne i dobrastan psychiczny - Utrzymanie połączenia z wokół ciebie (EQF: 3-5)

Nasze samopoczucie jest ściśle związane ze stanem naszego cyfrowego środowiska, które pośredniczy w naszej interakcji z nim, co stawia naglące pytania dotyczące wpływu technologii cyfrowych na nasze samopoczucie. Termin „cyfrowy dobrostan” jest używany w odniesieniu do wpływu technologii cyfrowych na to, co to znaczy prowadzić życie, które jest dobre dla człowieka. To szkolenie, zatytułowane „Utrzymanie połączenia z otaczającym Cię światem“, przygląda się definicjom cyfrowego dobrobytu. Określa również sposoby utrzymywania połączenia z zespołem oraz zasady skutecznej komunikacji w pracy zdalnej. Wreszcie określa działania mające na celu utrzymanie połączenia z otaczającym Cię światem.

Kliknij, aby zobaczyć


Potrzeby psychologiczne i dobrostan psychiczny – empatia w miejscu pracy (EQF: 3-5)

Empatia jest zjawiskiem złożonym, a to szkolenie, zatytułowane „Empatia w miejscu pracy” analizuje definicje empatii i rozróżnia różne rodzaje empatii. Omawia również empatię pracowników, wyjaśnia korzyści płynące z empatii w miejscu pracy i identyfikuje sposoby poprawy empatii w miejscu pracy. Na koniec omówiono przywództwo empatyczne oraz cechy przywództwa empatycznego i przywódców empatycznych.

Kliknij, aby zobaczyć


Praca zdalna (w tym projektowane uregulowania dot. Polski) oraz praktyka korzystania z niej (EQF: 3-5)

Pandemia COVID-19 zapoczątkowała prace legislacyjne nad dotychczas nieuregulowaną sferą pracy zdalnej w Polsce.
Duża niepewność związana z ponownym otwarciem zakładów pracy / przedsiębiorstw wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu rygorystycznych przepisów BHP, a utrzymujące się ograniczenia, jak również fizyczne oddalenie mogą nie umożliwić bezpiecznego powrotu całej załogi do siedziby pracodawcy. Praca zdalna (remote work) będzie w tym okresie nadal konieczna dla przynajmniej części pracowników.
Należy chronić grupy wysokiego ryzyka i grupy wrażliwe, dlatego też praca zdalna w domu będzie bardzo atrakcyjną alternatywą przynajmniej na czas trwania pandemii.
Rozszerzone wykorzystanie pracy zdalnej może nie skończyć się wraz z pandemią, ale może stać się częścią “nowej, lepszej normalności” w nadchodzących latach, wspieranej przez cyfryzację, zaawansowaną komunikację i technologie chmurowe.
Z powyższych powodów omówienie tych aktualnych zagadnień w osobnym szkoleniu jest jak najbardziej zasadne.
Istotne jest zatem omówienie:
- czym jest praca zdalna;
- kwestie, które należy wziąć pod uwagę w praktyce działań przedsiębiorców, wprowadzających pracę zdalną (w tym kwestie czasu pracy i organizacji pracy; szkoleń; zarządzania wydajnością pracy; digitalizacji; komunikacji; bezpieczeństwa i higieny (BHP) oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance, WLB); prawnych i umownych konsekwencji działań przedsiębiorcy; kwestii związanych z transgranicznym świadczeniem pracy zdalnej, w tym sytuacji prawnej pracowników zatrudnianych przez polskich przedsiębiorców, którzy wykonują pracę zdalną spoza Polski (z zagranicy)
Obecnie pracę zdalną w Polsce reguluje art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374, z późn. zm. – dalej zwanej „Specustawą covidową”). Przepis ten został wprowadzony w związku z wybuchem pandemii i może być stosowany wyłącznie przez czas trwania tzw. stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy - jest to przepis przejściowy.
Polski ustawodawca od dawna jednak przewiduje stworzenie nowych ram prawnych dla pracy zdalnej. Jej przepisy mają zostać włączone do polskiego Kodeksu pracy. Przepisy te mają łączyć trzy rodzaje pracy zdalnej: pracę zdalną całkowitą lub częściowo zdalną jako zasadę, pracę zdalną w okresach stanu epidemii lub “ oraz tzw. "pracę zdalną okazjonalną" (która ma być dostępna przez 24 dni w roku).
Przewidywane przepisy mają przewidywać, że praca zdalna będzie wprowadzana w drodze porozumienia pracodawcy i pracownika; a także, że pracodawca będzie ponosił koszty takiej pracy. Ten ostatni będzie miał pokrywać koszty energii, internetu i telefonu lub wypłacać ryczałt w tym zakresie.
Obok celów wysłowionych w niniejszego szkolenia, istotnym celem jest poznanie obecnych i przewidywanych przepisów oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce (z uwzględnieniem praktycznych kwestii, które mogą pojawić się w przyszłości).

Kliknij, aby zobaczyć


Propozycja wartości w post-pandemicznych modelach biznesowych: innowacyjne podejście do marketingu (EQF: 3-5)


Ten zwięzły kurs na temat marketingu ma na celu wspieranie MŚP w określaniu strategii pozycjonowania na rynku. Ponadto zapewnia podstawy do definiowania strategii komunikacyjnych, angażowania się w kontakty z publicznością zewnętrzną, tworzenia i utrzymywania wartości własnej marki.

Kliknij, aby zobaczyć


Równowaga między pracą a życiem prywatnym w warunkach telepracy (EQF: 3-5)

Pandemia Covid-19 spowodowała gwałtowny wzrost liczby telepracy w Europie. Pomimo korzyści wynikających z większej elastyczności i autonomii, telepracownicy często byli bardziej obciążeni pracą, co miało negatywny wpływ na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
Nieodpowiednia równowaga między pracą a życiem prywatnym w warunkach telepracy może mieć bardzo negatywny wpływ na pracowników i ich samopoczucie. Pracownicy i kierownicy powinni przestrzegać pewnych zasad/zaleceń, aby zapewnić lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracowników zdalnych.

Kliknij, aby zobaczyć


Rozwijanie nowych kanałów e-commerce / m-commerce (EQF: 3-5)

E-commerce to działalność polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu towarów lub usług za pośrednictwem Internetu, natomiast m-commerce to transakcje dokonywane przy użyciu telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.
E-commerce i M-commerce otwierają nowe relacje biznes-konsument i możliwości biznesowe

Kliknij, aby zobaczyć


Sposoby budowania silnych relacji z klientami i zaspokajania ich różnych potrzeb (EQF: 3-5)

Nie ma nic ważniejszego w biznesie niż relacje, jakie firma buduje ze swoimi klientami; firmy nie mogą być po prostu "wyspą", ale muszą raczej skupić się na wzajemnym powiązaniu ich działalności z klientami. W tej sesji skupimy się na budowaniu relacji z klientami, które wykraczają poza aspekt tradycyjnego networkingu biznesowego. Nacisk zostanie położony na wspólny rozwój produktu i/lub usług oraz pogłębianie relacji biznesowych w cyfrowym świecie przy zachowaniu zaufania.

Kliknij, aby zobaczyć


Unijne ramy i zasoby dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego MŚP (EQF: 3-5)

MŚP stanowią podstawę europejskiej gospodarki i coraz częściej stają się celem ataków cybernetycznych. W ostatnich dekadach UE zwiększyła swoje zaangażowanie i kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa. Moduł ten pomoże lepiej zrozumieć, w jaki sposób UE zajmuje się bezpieczeństwem cybernetycznym i jakie zasoby mają europejskie MŚP, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z atakami cybernetycznymi.

Kliknij, aby zobaczyć


Utrzymanie nowej klienteli online i dostosowanie się do potrzeb pokoleń cyfrowych i niecyfrowych (EQF: 3-5)

Przez pandemię sposób, w jaki firmy dostosowały się do swoich klientów (obecnych i nowych), był krytyczny dla ich przetrwania. Ten rozdział skupi się na cyfrowych strategiach marketingowych w celu przyciągnięcia nowego klienta i utrzymania istniejących. Przyjrzymy się również różnicom pomiędzy cyfrowymi i niecyfrowymi pokoleniami, różnicom pomiędzy tymi pokoleniami oraz temu, jak zrównoważyć te dwie rzeczy.

Kliknij, aby zobaczyć


Wdrożenie modelu omnikanał i zwiększenie wygody użytkowania (EQF: 3-5)

Omnikanał to model, którego celem jest zapewnienie klientom dopasowanych doświadczeń za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, aby zamienić wizyty w sprzedaż. Umożliwia on szerszy zakres możliwości kontaktu z potencjalnymi klientami

Kliknij, aby zobaczyć


Wykorzystanie rozwiązań chmury obliczeniowej (EQF: 3-5)

Przechowywanie w chmurze: umożliwia zdalny dostęp na żądanie do zasobów IT z sieci źródeł zewnętrznych (serwerów) przez Internet. Pliki lub aplikacje w chmurze mogą być przesyłane, pobierane, udostępniane lub modyfikowane przez dowolnego autoryzowanego użytkownika.

Ponadto, ta technologia przechowywania plików jest bezpieczna zarówno pod względem oprogramowania (pliki są skanowane w poszukiwaniu wirusów po pobraniu), jak i pod względem sprzętowym (dyski twarde mogą zostać zgubione lub uszkodzone).
Technologia ta może służyć wielu celom: określonym aplikacjom, zarządzaniu siecią wewnętrzną i bazami danych, dostępowi do mediów, mocy obliczeniowej, pamięci masowej…

Kliknij, aby zobaczyć


Wykorzystywanie rozwiązań bezgotówkowych (EQF: 3-5)

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej innowacji w płatnościach bezgotówkowych. Prace nad nowymi rozwiązaniami w tym obszarze oraz rosnące zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi przyspieszyła pandemia COVID-19. Ten trend to szansa dla firm ze względu na szereg korzyści związanych z wdrażaniem rozwiązań bezgotówkowych. Kurs, oprócz przedstawienia aktualnych trendów w powyższym obszarze, przybliży również najczęściej spotykane opłaty w transakcjach płatniczych, stosowane zabezpieczenia oraz kwestie prawne dotyczące opłat interchange.

Kliknij, aby zobaczyć


Zaburzenia równowagi zycie-praca - Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (EQF: 3-5)

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (work life balance, WLB) to temat, który jest coraz częściej eksplorowany i interesuje zarówno organizację, jak i jednostki. Korzyści dla jednostek to lepsze zdrowie i jakość życia, co wpływa na produktywność i wydajność organizacji. W ramach szkolenia przedstwione będzie pojęcie WLB i rozróżnienie różnych typów zaburzeń WLB. Omówione zostaną również korzyści płynące z WLB zarówno dla jednostki, jak i organizacji. W ramach szkolenia zidentyfikowane zostaną sposoby poprawy WLB i zmniejszenia zaburzeń WLB.

Kliknij, aby zobaczyć


Zaburzenia równowagi zycie-praca - Samoprzywództwo i samoświadomość (EQF: 3-5)

Samoświadomość i samoprzywództwo to dwa powiązane ze sobą tematy, które zyskują na znaczeniu w literaturze i praktyce zarządzania. Rozwijanie samoświadomości pomaga poprawić sukces biznesowy, ale także pozwala osobom łatwiej radzić sobie z zewnętrznymi wstrząsami, takimi jak pandemie. Jest to również jeden z podstawowych składników samoprzywództwa. Ta część szkolenia analizuje znaczenie obu pojęć i wyjaśnia ich znaczenie dla osób i organizacji. Zapewniamy praktyczne porady dotyczące samoświadomości osobistej i rozwoju samoprzywództwa.

Kliknij, aby zobaczyć


Zawieszenie obowiązków socjalnych pracodawców (EQF: 3-5)

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w poszczególnych państwach członkowskich UE wprowadzono różne instrumenty prawne, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii. Pandemia implikuje zdolność szybkiego dostosowywania się do zmian w środowisku.

W krajach europejskich wprowadzono szereg antykryzysowych instytucji prawnych, które mają na celu ułatwienie organizacji pracy pracowników i elastycznego rozwoju pracy (np. instytucje elastycznego czasu pracy), a także ograniczenie obowiązków socjalnych pracodawców, jak również rozwiązania mające na celu wsparcie finansowe przedsiębiorców w celu utrzymania miejsc pracy. Jednym z ważniejszych rozwiązań było zawieszenie lub zmniejszenie niektórych obowiązków związanych z wynagrodzeniami, ustawowymi świadczeniami socjalnymi oraz dodatkowymi świadczeniami społecznymi dla pracowników. Koszty takich wydatków są szczególnie ważne i uciążliwe w sytuacji kryzysowej przedsiębiorców. Dlatego dość ważne jest obserwowanie i analizowanie rozwiązań zmniejszających społeczne zobowiązania pracodawców.

Kliknij, aby zobaczyć


Zwiększenie poziomu obsługi klienta (EQF: 3-5)

Ta sesja koncentruje się na ocenie stale rosnących wymagań dotyczących obsługi klienta przed i po zakupie, zarówno w przypadku klientów cyfrowych, jak i niecyfrowych. Obecnie klienci są bardziej świadomi usług świadczonych przez dostawców i najczęściej na tej podstawie podejmują decyzje. Przeanalizowana zostanie zarówno cyfrowa, jak i niecyfrowa obsługa klienta, a także sposoby identyfikacji potrzeb klientów i włączania ich do proponowanych ofert.

Kliknij, aby zobaczyć