KONTEKST

COVID-19 zmienił nasz świat i spowodował, że żadne modele społeczno-gospodarcze z przeszłości się nie sprawdzają, nie możemy zatem korzystać z doświadczeń, z już przyjętych rozwiązań, które pozwoliłyby pójść na przód. Ze względu na rozległy wpływ COVID¬¬-19 na wszystkie sfery naszego życia Europa po pandemii wymagać będzie rehabilitacji jak po klęsce żywiołowej.

More

GRUPY DOCELOWE I POTRZEBY

MŚP będą potrzebowały innowacyjnych i odpowiednio dobranych szkoleń, które uwzględnią aktualne zagrożenia i umożliwią stawianie czoła nowym wyzwaniom oraz czerpanie korzyści z nowych możliwości. MŚP będą potrzebować nowych umiejętności, kompetencji i narzędzi operacyjnych, aby lepiej działać (lub po prostu działać) w nowym środowisku biznesowym.

More

REZULTATY

Projekt ESMERALD zapewnia konkretne i terminowe rozwiązania szkoleniowe, odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom MŚP, wśród których należy wymienić: opracowanie platformy OER, przygotowanie raportu dotyczącego rzeczywistego wpływu COVID-19 na gospodarkę, opracowanie szkoleń i wytycznych ESMERALD w celu promowania i kształtowania opartej na dowodach polityki na rzecz budowania odporności (prężności biznesowej) MŚP w sytuacji kryzysu związanego z COVID-19.

More

INNOWACYJNNOŚĆ

1. NOWĄ TREŚĆ: na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze odpowiedzi ze strony przedsiębiorców i systemu VET na temat tego, jak stawić czoła biznesowym i ekonomicznym wyzwaniom pandemii COVID-19 w obszarze MŚP. Do tej pory pomoc koncentrowała się na mechanizmach bieżącego reagowania w ramach działań o charakterze instrumentów głównie politycznych (pożyczki, miękkie rozwiązania w zakresie polityki makroekonomicznej itp.), a nie na reagowaniu na poziomie mikroekonomicznym. Projekt ESMERALD pozycjonuje się jako jeden z pierwszych, który podejmuje próbę unowocześnienia systemu VET i przystowania go do modeli ekonomicznych i biznesowych po pandemii...

More Details

NARZĘDZIA

IO2 pozwoli ekosystemowi przedsiębiorczości UE na odbicie i rewizję strumieni przychodów i prognoz rentowności, ustanawiając nowe trendy i dynamikę, które są głęboko istotne dla gospodarki i zarządzania przedsiębiorstwem po COVID -19.

IO2 odgrywa zasadniczą rolę w opracowaniu „wewnętrznej” części projektu reprezentowanej przez rzeczywisty zestaw narzędzi menedżerskich, w celu zapewnienia odporności, przewagi konkurencyjnej i długoterminowej stabilności w scenariuszach postapandemicznej rzeczywistości.

Zestaw narzędzi ma być dostępny dla celów podstawowych i drugorzędnych, aby umożliwić jego przyjęcie w wymiarze operacyjnym, a także na poziomie polityki/edukacji.

More Details