ESMERALD: nowe Wytyczne operacyjne dotyczące wdrażania szkoleń stworzonych w ramach Grantu

Konsorcjum ESMERALD opracowało cyfrowe i wielojęzyczne treści szkoleniowe mające na celu wzmocnienie roli Kształcenia i Szkolenia Zawodowego jako środka prowadzącego do ożywienia i zwiększenia odporności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w europejskich gospodarkach i społeczeństwach poprzez nowo utworzone Otwarte Zasoby Edukacyjne, centralny punkt wsparcia ekosystemów VET (Vocational Education and Training) i wsparcia przedsiębiorczości. Łącznie, 24 szkolenia zostały udostępnione w cyfrowym, wielojęzycznym i gotowym do użycia formacie za pośrednictwem otwartej platformy edukacyjnej Projektu ESMERALD. Szkolenia te obejmowały wiele aspektów życia organizacyjnego uznanych za istotne podczas wstępnej analizy potrzeb i późniejszego mapowania zachowań przedsiębiorstw, reakcji na wstrząsy zewnętrzne, w tym COVID-19, a także przeszkody napotykane przez MŚP na tej drodze. W tym celu przedsiębiorstwa otrzymały narzędzia, które powinny pozwolić im sprostać wyzwaniom w obszarach i) publicznego wsparcia finansowego i prawnego dla przedsiębiorstw, ii) transformacji modeli biznesowych w zmieniającym się otoczeniu technologicznym, iii) rozwoju nowych kanałów handlowych i zarządzania relacjami z Klientami w środowisku cyfrowym, iv) bezpieczeństwa online, v) zaburzeń zdrowia i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, dobrostanu psychicznego i potrzeb psychologicznych w środowisku cyfrowym, vi) zasad zachowania biznesowego online i netykiety.

Stworzenie i rozwój kursów obejmowało interakcję z przedstawicielami grup docelowych poprzez testowanie, walidację i działania upowszechniające. Zebrane w ten sposób informacje zwrotne pozwoliły Konsorcjum na dopracowanie wstępnych wersji materiałów szkoleniowych i maksymalne przybliżenie ich do potrzeb beneficjentów.  Działania te służyły dodatkowo zebraniu informacji, które mogą być przydatne dla wszystkich zainteresowanych zastosowaniem szkoleń opracowanych w ramach Projektu ESMERALD w ich przyszłych działaniach edukacyjnych. W szczególności zebrane dane dotyczyły tematów organizacji szkoleń, zarządzania grupą docelową i motywacji, dostarczania treści merytorycznych, zbierania informacji zwrotnych i zaleceń dotyczących alternatywnych scenariuszy. Opierając się na tych podstawach, możliwe było opracowanie zestawu wytycznych dotyczących wykorzystania naszych materiałów w różnych kontekstach.

Doświadczenia zawarte w niniejszych Wytycznych mają na celu dostarczenie użytkownikom praktycznych spostrzeżeń opartych na doświadczeniu zgromadzonym w ramach działań pilotażowych, walidacyjnych i upowszechniających. Szczególną uwagę poświęcono tematom tzw. „mieszanego uczenia się” („blended learningu”) i możliwościom realizacji naszych szkoleń w trybie  online. Jak pokazała pandemia COVID-19, takie doświadczenia mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia szkoleń w okresach izolacji i lockdownów. Stanowiąc punkt wyjścia, zalecenia zawarte w niniejszych Wytycznych nie powinny przy tym być traktowane jako ostateczne zasady wdrażania szkoleń w ramach Projektu ESMERALD. W rzeczy samej, od samego początku ESMERALD był postrzegany jako swoista „żywa tkanka”, skoncentrowana na rozwoju poprzez współtworzenie. Zachęcamy potencjalnych Użytkowników do eksperymentowania i wzbogacania treści szkoleniowych i Wytycznych dotyczących ich realizacji o własne pomysły. Mając to na uwadze, zapewniamy Wytyczne dotyczące skutecznego wdrażania zestawu narzędzi ESMERALD.

Zebrane doświadczenia stanowią filary niniejszego dokumentu - Wytycznych dotyczących wykorzystania wyników projektu, głównego rezultatu IO4. Ich celem jest dostarczenie przyszłym Użytkownikom praktycznych, opartych na doświadczeniu spostrzeżeń zebranych podczas pilotażu i wstępnego wdrażania opracowanych materiałów. Wytyczne obejmują szeroki zakres tematów, od organizacji szkoleń po wskazówki dotyczące komunikacji z grupami docelowymi i Uczestnikami, rekrutacji i zarządzania grupą. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom mieszanego uczenia się i doświadczeniom zebranym podczas transmisji szkoleń online. Doświadczenia te mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia szkoleń w trudnych okresach, takich jak ostatnia pandemia COVID-19 lub w grupach zdalnych Uczestników. Wreszcie, Wytyczne zawierają porady dotyczące zwiększania motywacji Uczestników, a także wnioski wyciągnięte z gromadzenia informacji zwrotnych od Uczestników. Wytyczne te stanowią punkt wyjścia, ale nie są ostatecznymi zasadami wdrażania szkoleń ESMERALD. Przyszli Użytkownicy są zachęcani i zapraszani do eksperymentowania i wzbogacania szkoleń o własne pomysły. Jako „żywa tkanka”, projekt  ESMERALD ma nieustannie rosnąć i rozwijać się poprzez wdrażanie i współtworzenie. 

Link do Wytycznych można znaleźć poniżej.
https://esmerald.eu/manifesto_pl.php?lang=PL