Η ESMERALD εκδίδει επιχειρησιακές οδηγίες για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεών της


Η κοινοπραξία ESMERALD ανέπτυξε ψηφιακό και πολύγλωσσο εκπαιδευτικό περιεχόμενο με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως μέσου για την αναζωογόνηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες μέσω του νεοσυσταθέντος Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Πόρους, ενός σημείου εστίασης για την υποστήριξη της ΕΕΚ και της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας οικοσυστήματα. Συνολικά παρασχέθηκαν 24 εκπαιδεύσεις σε ψηφιακή, πολύγλωσση και έτοιμη προς χρήση μορφή μέσω της ανοιχτής πλατφόρμας εκπαίδευσης έργου. Αυτές οι εκπαιδεύσεις κάλυψαν πολλές πτυχές της οργανωσιακής ζωής που αναγνωρίστηκαν ως σχετικές κατά την αρχική ανάλυση αναγκών και την επακόλουθη χαρτογράφηση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, τις απαντήσεις σε εξωτερικούς κραδασμούς συμπεριλαμβανομένου του Covid, καθώς και τα εμπόδια που συναντούν οι ΜΜΕ σε αυτό το μονοπάτι. Για το σκοπό αυτό, δίνονται στις επιχειρήσεις εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στους τομείς i) της δημόσιας οικονομικής και νομικής υποστήριξης για τις επιχειρήσεις, ii) του μετασχηματισμού των επιχειρηματικών μοντέλων σε μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, iii) της ανάπτυξης νέων εμπορικών καναλιών και της διαχείρισης πελατών σε ψηφιακό περιβάλλον, iv) ασφάλεια και ασφάλεια στο διαδίκτυο, v) διαταραχές ισορροπίας υγείας και επαγγελματικής ζωής, ψυχική ευεξία και ψυχολογικές ανάγκες σε ψηφιακό περιβάλλον, vi) κανόνες διαδικτυακής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και net-iquette.
 

Η ανάπτυξη μαθημάτων περιελάμβανε αλληλεπίδραση με εκπροσώπους των ομάδων-στόχων μέσω δραστηριοτήτων δοκιμής, επικύρωσης και διάδοσης. Τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν με αυτόν τον τρόπο επέτρεψαν στην κοινοπραξία να τελειοποιήσει τα αρχικά προσχέδια εκπαιδευτικού υλικού και να τα φέρει πιο κοντά στις ανάγκες των δικαιούχων. Αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρέτησαν πρόσθετο σκοπό συλλογής στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλους όσους ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν στο ESMERALD στις μελλοντικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, οι εισροές που συλλέχθηκαν αφορούσαν θέματα οργάνωσης εκπαιδεύσεων, διαχείρισης και κινήτρων ομάδων στόχου, παράδοσης περιεχομένου, συλλογής ανατροφοδοτήσεων και συστάσεων εναλλακτικών σεναρίων. Με βάση αυτά τα θεμέλια ήταν δυνατό να αναπτυχθεί ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση των υλικών μας σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Οι εμπειρίες που ενσωματώνονται σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν να παρέχουν στους χρήστες πρακτικές γνώσεις βασισμένες στην εμπειρία που έχει συσσωρευτεί μέσω πιλοτικών δραστηριοτήτων, επικύρωσης και διάδοσης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε θέματα μικτής μάθησης και επιλογές για διαδικτυακή παράδοση των εκπαιδεύσεών μας. Όπως αποκάλυψαν οι πανδημίες του Covid, τέτοιες εμπειρίες είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή εκπαίδευσης σε περιόδους απομόνωσης και καραντίνας. Αν και αποτελούν σημείο εκκίνησης, οι συστάσεις που παρέχονται σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές δεν θα πρέπει να θεωρούνται οριστικοί κανόνες για την εφαρμογή των εκπαιδεύσεων ESMERALD. Από την έναρξή του, το ESMERALD θεωρήθηκε ως ζωντανός ιστός, επικεντρωμένος στην ανάπτυξη μέσω της συνδημιουργίας. Οι υποψήφιοι χρήστες ενθαρρύνονται να πειραματιστούν και να εμπλουτίσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις οδηγίες για την παράδοσή τους με τις δικές τους ιδέες. Έχοντας αυτό κατά νου, παρέχουμε οδηγίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της εργαλειοθήκης ESMERALD.

Οι εμπειρίες που συγκεντρώθηκαν αποτελούν τους πυλώνες αυτού του εγγράφου – τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των αποτελεσμάτων του έργου, το κύριο αποτέλεσμα του IO4. Στόχος τους είναι να παρέχουν στους υποψήφιους χρήστες ορισμένες πρακτικές, βασισμένες στην εμπειρία γνώσεις που συγκεντρώθηκαν μέσω της πιλοτικής εφαρμογής και της αρχικής εφαρμογής του αναπτυγμένου υλικού. Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οργάνωση της εκπαίδευσης έως τις συμβουλές για την επικοινωνία με τις ομάδες-στόχους και τους συμμετέχοντες, τη στρατολόγηση και τη διαχείριση ομάδας. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε θέματα μικτής μάθησης και εμπειριών που συγκεντρώθηκαν μέσω της διαδικτυακής μετάδοσης της εκπαίδευσης. Αυτές οι εμπειρίες είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή εκπαιδεύσεων σε περιόδους προκλήσεων όπως πρόσφατες πανδημίες Covid ή σε ομάδες συμμετεχόντων από απόσταση. Τέλος, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συμβουλές για την αύξηση των κινήτρων των συμμετεχόντων καθώς και διδάγματα που αντλήθηκαν από τη συλλογή ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες. Παρότι αποτελούν σημείο εκκίνησης, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι σαφείς κανόνες για την εφαρμογή των εκπαιδεύσεων ESMERALD. Οι υποψήφιοι χρήστες ενθαρρύνονται και προσκαλούνται να πειραματιστούν και να εμπλουτιστούν με τις δικές τους ιδέες. Ως ζωντανός ιστός, το ESMERALD προορίζεται να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί μέσω της εφαρμογής και της συν-δημιουργίας.

Ο σύνδεσμος για τις οδηγίες μπορείτε να βρείτε παρακάτω

https://esmerald.eu/manifesto_gr.php?lang=GR