Η κοινοπραξία ESMERALD πραγματοποίησε πιλοτικά τα εκπαιδευτικά μαθήματα και τα προώθησε μέσω πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων.

Η κοινοπραξία ESMERALD πραγματοποίησε πιλοτικά τα εκπαιδευτικά μαθήματα και τα προώθησε μέσω πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων.

 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 (έξι) πιλοτικές μελέτες (επικυρώσεις) στην Πολωνία (δύο), την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία και την Ισπανία με μια ομάδα συμμετεχόντων από όλη την Ευρώπη. Από τους 165 συμμετέχοντες, 124 κατείχαν ανώτερους ηγετικούς/ιδιοκτητικούς ρόλους σε ΜΜΕ (75%) και 41 (25%) ήταν φοιτητές πανεπιστημίου. Όλες οι κατηγορίες ΜΜΕ εκπροσωπήθηκαν καλά από τους πιλοτικούς συμμετέχοντες (σημερινές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μελλοντικοί ιδιοκτήτες και ηγέτες τέτοιων εταιρειών).

 
Οι πιλοτικοί συμμετέχοντες παρείχαν τόσο ποσοτική ανατροφοδότηση (μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων) όσο και άτυπη (λεκτική) ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της πιλοτικής διαδικασίας.

Δεδομένων των συνεχιζόμενων ζητημάτων γύρω από την πανδημία, παρόλο που η πλειονότητα των πιλοτικών δρομολογίων πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλοντα πρόσωπο με πρόσωπο με συμμετέχοντες, δόθηκε ευελιξία για την παροχή παρόμοιας πιλοτικής εμπειρίας σε διαδικτυακή λειτουργία (σύγχρονη). Αυτή η διπλή προσέγγιση ήταν μια σημαντική προσθήκη στην πιλοτική μας πρακτική, καθώς οι μελλοντικοί μαθητές θα εφαρμόζουν την πλατφόρμα ESMERALD μόνο σε έναν εικονικό χώρο χωρίς άμεση επαφή με τον μεταφορέα. Ως εκ τούτου, η συλλογή πληροφοριών από αυτήν την ομάδα θεωρήθηκε ότι βοηθά στη διασφάλιση ότι αυτός ο τρόπος μάθησης καλύπτεται αποτελεσματικά και ότι αυτές οι απόψεις καταγράφονται.
 

Οι πιλότοι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν η παροχή εκπαίδευσης ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες σε όλους τους πιλότους ανταποκρίθηκαν θετικά. Ένα μικρό ποσοστό απάντησε «ίσως» αλλά κανένας δεν έδειξε ότι αυτό που αξιολόγησε δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του. Αυτό μας έδωσε τη σιγουριά ότι τα υλικά που συγκεντρώθηκαν αντιπροσώπευαν τις ανάγκες των επιχειρηματιών (σημερινές και μελλοντικές).

Η Τελική Έκθεση Ενοποιημένης Πιλοτικής Μελέτης είναι διαθέσιμη για λήψη μέσω αυτού του συνδέσμου
 

Επιπλέον, για την ενίσχυση της διάδοσης των προϊόντων του έργου, η κοινοπραξία πραγματοποίησε μια σειρά από εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού.


Πραγματοποιήθηκαν επτά εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού στην Πολωνία (δύο εκδηλώσεις), την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ισπανία με πρόσωπο με πρόσωπο κοινό 242 και επιπλέον 110 online 352 συνολικά.

Ο στόχος ήταν να διαδοθούν οι πληροφορίες, οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου μεταξύ των ενδιαφερομένων και των κύριων ομάδων-στόχων του έργου.

 
Οι κοινοπραξίες κατάφεραν να προσελκύσουν συμμετέχοντες που αντιπροσώπευαν καθεμία από τις βασικές ομάδες συμμετόχων της ESMERALD, διασφαλίζοντας έτσι μια ισορροπημένη εκπροσώπηση των τελικών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων

 
Τόσο από την επίσημη όσο και από την άτυπη ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

1 Υψηλό ποσοστό των παρευρισκομένων προσελκύθηκε στην εκδήλωση με την άμεση επαφή των συνεργατών και των συνδεδεμένων οργανισμών

2 Συνάφεια έργου: Ένα πολύ υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων ανέφερε ότι η προσφορά κατάρτισης ESMERALD ήταν υψηλής αξίας και σημαντική για τις ΜΜΕ του σήμερα και του αύριο

3 Συνάφεια Θεμάτων Εκπαίδευσης: Είναι φυσικό ότι διαφορετικές ομάδες-στόχοι και διαφορετικές ιδιαιτερότητες της χώρας, θα επηρεάσουν τη συνάφεια και τη σημασία των διαφόρων θεμάτων κατάρτισης. Φάνηκε ότι η εκπαίδευση που επινοήθηκε μέσω του ESMERALD θα έχει κάποια μακροζωία δεδομένου του ενδιαφέροντος σε τομείς όπως όλα τα πράγματα ψηφιακά (π.χ. cloud, τηλεργασία), επιχειρηματικά μοντέλα μετά την πανδημία και δημόσια βοήθεια για τις επιχειρήσεις)

Από στόμα σε στόμα: Υπήρξε υψηλό επίπεδο θετικότητας των συμμετεχόντων ως προς την ενημέρωση του δικτύου τους στο μέλλον δεδομένης της πρακτικής εφαρμογής της προσφοράς εκπαίδευσης ESMERALD.

Η αναφορά των συμβάντων πολλαπλασιαστή είναι διαθέσιμη για λήψη μέσω αυτού του συνδέσμου.