This platform is optimized to be used in landscape mode

Κανονισμοί απομακρυσμένης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων) και πρακτική χρήσης τους (EQF: 3-5)


|    Feedback form    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Download content: /
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχοι και σκοποίClick to read  

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

Μάθετε τι είναι η απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία) και πώς θα μπορούσε να ωφελήσει την επιχείρησή σας ως μέσο ανθεκτικότητας κατά του COVID-19
Γνωρίσετε ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων και της συνεχούς παραγωγικότητας κατά την τηλεργασία 
Μάθετε ποια είναι τα ζητήματα ΕΑΥ και WLB της εξ αποστάσεως εργασίας
Γνωρίσετε ποια είναι τα ζητήματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή παροχή εξ αποστάσεως εργασίας από εργαζομένους που εκτελούν εξ αποστάσεως εργασία εκτός του αποστέλλοντος κράτους μέλους (π.χ. κράτος εταίρος esmerald)
Γνωρίσετε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στο πολωνικό δίκαιο (τόσο το υφιστάμενο όσο και αυτό που προβλέπεται να εισαχθεί στον πολωνικό εργατικό κώδικα) και ποιες είναι οι εγκαταστάσεις της εξ αποστάσεως εργασίας σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης (ιδίως στα κράτη εταίρους του έργου)

Κανονισμοί απομακρυσμένης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων στην Πολωνία) και πρακτική χρήσης τους

Τι είναι η «απομακρυσμένη εργασία» (τηλεργασία);Click to read  

Η «απομακρυσμένη εργασία» είναι η πιο δημοφιλής πολωνική έκφραση που χρησιμοποιείται για την «τηλεργασία»
Η «ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ» με τη σειρά της ορίζεται ως η χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες, φορητοί υπολογιστές και επιτραπέζιοι υπολογιστές, για εργασίες που εκτελούνται εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (Eurofound και ΔΟΕ, 2017).

Με άλλα λόγια, η τηλεργασία συνεπάγεται εργασία που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ΤΠΕ και διεξάγεται εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη. 
Σε γενικές γραμμές (δεν συμβαίνει πάντα στις επιμέρους εθνικές έννομες τάξεις) – αυτό θα πρέπει να συμβαίνει μέσω εθελοντικής συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου
Υπάρχουν διάφορες πτυχές της ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ) που πρέπει να διευκρινιστούν σε μια τέτοια σύμβαση – όπως η τοποθεσία της εργασίας (π.χ. στην κατοικία του εργαζομένου ή αλλού), οι ώρες εργασίας (χρονοδιάγραμμα), η εργασία που πρέπει να εκτελεστεί, τα εργαλεία επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν (και ποιος θα τα παρέχει), οι ρυθμίσεις εποπτικών μηχανισμών για την αναφορά της εργασίας που αναλήφθηκε και την πληρωμή του κόστους 

Πριν από την πανδημία COVID-19, μόνο το κλάσμα του εργατικού δυναμικού εργαζόταν περιστασιακά από το σπίτι 
Εντός της ΕΕ, τα ποσοστά κυμαίνονταν από 30 % ή περισσότερο στη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία έως 10 % ή λιγότερο στην Τσεχία, την Ελλάδα, την Ιταλία ή την Πολωνία

Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν εάν μια εργασία μπορεί δυνητικά να εκτελεστεί εξ αποστάσεως, π.χ.: 
Οικονομική και επαγγελματική διάρθρωση μιας δεδομένης χώρας 
Πρόσβαση σε ευρυζωνικό διαδίκτυο
Πιθανότητα κατοχής υπολογιστή ή φορητού υπολογιστή
Η δυνατότητα των θέσεων εργασίας να εργάζονται από το σπίτι αυξάνεται με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης μιας δεδομένης χώρας – πιθανότατα σε χώρες με μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στις ΤΠΕ, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, τα χρηματοοικονομικά και τις ασφάλειες και τη δημόσια διοίκηση
Ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών εντολών παραμονής στο σπίτι, σχεδόν το 40% των εργαζομένων στην Ευρώπη ξεκίνησαν απομακρυσμένη εργασία

Πώς θα μπορούσε η απομακρυσμένη εργασία να ωφελήσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σας;

Θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή μεγαλύτερης επίπτωσης του COVID-19 
Ένας υψηλός βαθμός αβεβαιότητας που συνδέεται με την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων συνεπάγεται την υποχρέωση συμμόρφωσης με ορισμένους αυστηρούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας και οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί καθώς και η φυσική απόσταση ενδέχεται να μην επιτρέψουν σε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό να επιστρέψει με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Η εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) θα παραμείνει απαραίτητη για τουλάχιστον ένα μέρος του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Οι ομάδες υψηλού κινδύνου και οι ευάλωτες ομάδες πρέπει να προστατεύονται, γι' αυτό και η κατ' οίκον εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) θα είναι μια πολύ ελκυστική εναλλακτική λύση τουλάχιστον για τη διάρκεια της πανδημίας
Η διευρυμένη χρήση της απομακρυσμένης εργασίας μπορεί να μην τελειώσει με την πανδημία, αλλά θα μπορούσε να γίνει μέρος της «νέας και καλύτερης κανονικότητας» για τα επόμενα χρόνια, υποστηριζόμενη από την ψηφιοποίηση, τις προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας και cloud

Οι πρακτικές των επιχειρηματιών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μια σειρά ζητημάτων, που αφορούν π.χ.: 

• Χρόνος εργασίας και οργάνωση της εργασίας·
• Εκπαίδευση;
• Διαχείριση απόδοσης·
• Ψηφιοποίηση;
• Επικοινωνία;
• Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (WLB)
• Νομικές και συμβατικές επιπτώσεις 
• Ζητήματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της νομικής κατάστασης των εργαζομένων που προσλαμβάνονται από Πολωνούς επιχειρηματίες, οι οποίοι εκτελούν εξ αποστάσεως εργασία εκτός Πολωνίας

Θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψηClick to read  

Οι πρακτικές των επιχειρηματιών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μια σειρά ζητημάτων, που αφορούν π.χ.: 

• Χρόνος εργασίας και οργάνωση της εργασίας·
• Εκπαίδευση;
• Διαχείριση απόδοσης·
• Ψηφιοποίηση;
• Επικοινωνία;
• Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (WLB)
• Νομικές και συμβατικές επιπτώσεις 
• Ζητήματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της νομικής κατάστασης των εργαζομένων που προσλαμβάνονται από Πολωνούς επιχειρηματίες, οι οποίοι εκτελούν εξ αποστάσεως εργασία εκτός Πολωνίας

Θέματα σχετικά με το χρόνο εργασίας και την οργάνωση της εργασίας

Οι πρακτικές των επιχειρηματιών θα πρέπει να προσαρμόζονται στην κατάσταση και να περιλαμβάνουν ιεράρχηση προτεραιοτήτων, φόρτο εργασίας, καθήκοντα και προθεσμίες. Τα τυπικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Ζητώντας από τους εργαζόμενους να προετοιμάσουν ένα ατομικό πρόγραμμα εργασίας εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία), το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με τον άμεσο προϊστάμενό τους / μέσα σε μια δεδομένη ομάδα (ανάλογα με την περίπτωση). Τα εν λόγω προγράμματα εργασίας θα πρέπει να συμπληρώνουν τα τρέχοντα προγράμματα εργασίας και τις σχετικές διαδικασίες 
• Αποσαφήνιση προτεραιοτήτων και απολιγνιτοποίηση εργασιών που δεν είναι απαραίτητες ή ρεαλιστικές επί του παρόντος
• Συμφωνία για ένα κοινό σύστημα που θα σηματοδοτεί τη διαθεσιμότητα για εργασία και θα διασφαλίζει ότι τα διευθυντικά στελέχη και οι συνάδελφοι εντός μιας ομάδας την σέβονται 
• Ενθάρρυνση των εργαζομένων να μοιράζονται πότε αισθάνονται υπερφορτωμένοι - να χρησιμεύσουν ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό του κινδύνου εξουθένωσης και να γνωρίζουν πότε πρέπει να ανατεθούν εκ νέου καθήκοντα ή μέλη της ομάδας, διεξαγωγή άσκησης χαρτογράφησης δεξιοτήτων για την αναδιάταξη εργαζομένων που δεν έχουν τεντωθεί σε υπερβολικά τεντωμένες ομάδες / μονάδες. ζητώντας από τους εργαζόμενους να μοιραστούν παραδείγματα για το πώς έχουν αλλάξει τις καθημερινές τους ρουτίνες με τρόπους που τους εξυπηρετούν
• Αναγνωρίζοντας ότι ο χρόνος εκτός σύνδεσης είναι απαραίτητος για να γίνει καλά η ουσιαστική δουλειά 

Θέματα που αφορούν την κατάρτιση

Οι επιχειρηματίες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι, τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους διευθυντές, η εξ αποστάσεως εργασία συνεπάγεται επαναξιολόγηση των παλαιών εργασιακών συνηθειών και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων (μερικές φορές πρέπει να γίνεται πολύ γρήγορα). Οι σχετικές δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ανταλλαγή ιδεών και συμβουλών για αποτελεσματική απομακρυσμένη εργασία ανοιχτά μέσα σε ομάδες. Το ίδιο ισχύει και για την ανταλλαγή προκλήσεων σχετικά με τους ρυθμούς εργασίας, τη διαχείριση του χρόνου και τις υγιεινές συνήθειες 
Διεξαγωγή τακτικών ερευνών σχετικά με τις προκλήσεις και τις ανάγκες των απομακρυσμένων εργαζομένων και, στη συνέχεια, στόχευση αυτών των αναγκών με ειδική διαδικτυακή εκπαίδευση, διαδικτυακά σεμινάρια, εργαστήρια και συνεδρίες καθοδήγησης (συμπεριλαμβανομένων, εάν χρειάζεται - συνεδρίων one-on-one) 
Προσφέροντας εκπαίδευση που επικεντρώνεται στην εκμάθηση της μοντελοποίησης ρόλων και της προληπτικής δέσμευσης και συνεργατικών προσεγγίσεων
Προσφέροντας εκπαιδευτικές συνεδρίες που εστιάζουν σε μαλακές δεξιότητες και συμπεριφορικές πτυχές της απομακρυσμένης εργασίας (τηλεργασία), όπως η ενσυνειδητότητα ή οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου για τηλεργαζόμενους. έμφαση στην άσκηση, το φαγητό και τον καλό ύπνο και την αποσύνδεση από ψηφιακές συσκευές

Θέματα που αφορούν τη διαχείριση της απόδοσης

Μία από τις πιο σημαντικές πηγές άγχους για κάθε επιχειρηματία που συνεργάζεται με απομακρυσμένες ομάδες εργασίας είναι η διατήρηση της απόδοσης της ομάδας. Τα τυπικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Να είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τις προσδοκίες από τους εργαζόμενους μειώνει σημαντικά την πιθανή ασάφεια και την πιθανότητα παρανόησης. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενδυνάμωση και αυτονομία για τον απομακρυσμένο εργαζόμενο στην επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του
• Διασφάλιση έγκαιρης, τακτικής και περιγραφικής ανατροφοδότησης στους εργαζομένους, περιγράφοντας τι έκαναν οι εργαζόμενοι και εστιάζοντας σε εκείνες τις αλλαγές που θα οδηγήσουν στη σημαντικότερη βελτίωση της εργασίας και θα έχουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο.
• Προσπάθεια να ευνοηθούν οι βιντεοκλήσεις για ευαίσθητες συνομιλίες απόδοσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εμφάνιση της πιο λεπτής μη λεκτικής επικοινωνίας
• Μην ξεχνάτε να παρέχετε θετικά σχόλια κάθε φορά που μια δουλειά έχει γίνει καλά!

Θέματα ψηφιοποίησης 

Ψηφιοποιήσεις – κοινωνικο-τεχνικές, εξελισσόμενες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε ατομικό, οργανωτικό, κοινωνικό και παγκόσμιο επίπεδο (Legner et al., 2017). Τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι επιχειρηματίες στο πλαίσιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Ανασκόπηση των τεχνολογικών αναγκών και πόρων των εργαζομένων που εργάζονται από το σπίτι (απομακρυσμένοι εργαζόμενοι)
• Επανεξέταση του επιπέδου δεξιοτήτων των εργαζομένων όσον αφορά την πρόσβαση και την εργασία με τις αντίστοιχες συσκευές 
• Καθορισμός της πολιτικής σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να επιτρέπεται στους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές ή να λαμβάνουν εξοπλισμό ΤΠΕ που παρέχεται από τους εργοδότες τους (σημείωση – ορισμένες έννομες τάξεις ενδέχεται να προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με το θέμα αυτό ή να αφήνουν στα μέρη)
• Επανεξέταση των τρόπων αποζημίωσης για την οικονομική υποστήριξη των εργαζομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν το σωστό είδος εξοπλισμού, διαδικτύου, εύρους ζώνης και ηλεκτρονικών εργαλείων
• Παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους εργαζομένους σχετικά με τα διάφορα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν, καθώς και αυτοαξιολόγηση και εξωτερικές δοκιμές επ' αυτών· προβλέπουν σχέδια παράδοσης εξοπλισμού στους εργαζομένους

Ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία

Υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία ότι οι ομάδες που εργάζονται εξ αποστάσεως αντιμετωπίζουν πιο σημαντικές προκλήσεις επικοινωνίας από τις ομάδες πρόσωπο με πρόσωπο (Hertel et al., 2005). Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση:

• Καθιέρωση εσωτερικών κανόνων επικοινωνίας που επικεντρώνονται στην προβλεψιμότητα και τη βεβαιότητα στις εικονικές συνομιλίες. Μπορεί να περιλαμβάνουν προτιμώμενο χρόνο απόκρισης, στυλ γραφής και τόνο, καθώς και μήκος και επίπεδο λεπτομέρειας των μηνυμάτων, χρόνο παράδοσης κ.λπ. 
• Διασφάλιση ότι οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι γνωρίζουν πότε και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τους άμεσους προϊσταμένους τους 
• Παροχή των χρονοδιαγραμμάτων και των καλύτερων τρόπων επικοινωνίας με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους, ειδικά όταν το θέμα είναι επείγον 
• Προσπάθεια αποφυγής προκαταλήψεων στην επικοινωνία (π.χ. απομακρυσμένοι εργαζόμενοι που επικοινωνούν πάντα μεταξύ τους, ανακαλύπτοντας ποιοι εργαζόμενοι σιωπούν καθώς και ποιες είναι οι πιο συχνές συνδέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας)
• Η επικοινωνία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο περιεχόμενο, αλλά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις κοινωνικές πτυχές της εργασίας + να συνεχίζει τις «παραδόσεις» γραφείου, όπου είναι δυνατόν

Ζητήματα που αφορούν την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία (ΕΑΥ)

Εκτός από τα οφέλη για την ευημερία των απομακρυσμένων εργαζομένων, η απομακρυσμένη εργασία μπορεί να περιλαμβάνει προκλήσεις - οι κυριότερες είναι οι ψυχολογικοί κίνδυνοι και η εργονομία. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση:

• Αποσαφήνιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των απομακρυσμένων εργαζομένων όσον αφορά την υγεία και την ασφάλειά τους κατά την εργασία από το σπίτι
• Αποσαφήνιση και επικαιροποίηση των ευθυνών των εργοδοτών για την προστασία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας του απομακρυσμένου εργαζομένου, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον του οικιακού γραφείου, τον εξοπλισμό, την εργονομία και το άγχος
• Ενθάρρυνση των διευθυντών / εποπτών να αποτελούν πρότυπο για το προσωπικό υπό την επίβλεψή τους - να συμπεριφέρονται με τρόπους που δείχνουν πώς να μετριάσουν το στρες και το άγχος
• Δημιουργία νέων επιλογών ή αύξηση υφιστάμενων επιλογών ψυχολογικής υποστήριξης για τους εργαζόμενους ώστε να μοιράζονται τις ανησυχίες / ανησυχίες τους με εμπιστευτικό τρόπο, δηλαδή μέσω πρόσβασης σε άμεση συμβουλευτική, προγράμματα βοήθειας εργαζομένων κ.λπ.

Ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του περιοδικού The Lancet, μελέτες που ερευνούν άτομα σε καραντίνα ανέφεραν π.χ. κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή διάθεση, ευερεθιστότητα, θυμό (Brooks et al., 2020, ILO 2020).
Οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση:

• Επικαιροποίηση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας και ασφάλειας (ΕΑΥ) με εργαλεία και διαδικασίες όσον αφορά τα συστήματα υποστήριξης της υγείας των εργαζομένων, το εργασιακό περιβάλλον, την κατάρτιση, την ενημέρωση και τον μηχανισμό συμμόρφωσης σχετικά με την ΕΑΥ και τα εργονομικά πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους απομακρυσμένους εργαζόμενους.
• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των διευθυντών, των εποπτών και των απομακρυσμένων εργαζομένων σχετικά με τη σημασία της λήψης επαρκών διαλειμμάτων ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας (αυτό περιλαμβάνει επίσης τη διευκρίνιση ότι τέτοια διαλείμματα δεν θα έχουν αρνητικές συνέπειες για τη σταδιοδρομία ούτε θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα)
• Αξιοποίηση ευκαιριών για την προαγωγή της σωματικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης και ενθάρρυνση των εργαζομένων να διατηρούν υγιεινές συνήθειες
• Οι διατάξεις της Σύμβασης της ΔΟΕ για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία του 1981 (αριθ. 155) και η συνοδευτική της σύσταση (αριθ. 164) παρέχουν σχετικές οδηγίες και μέτρα 

Ζητήματα που αφορούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (WLB)

Μία από τις κρίσιμες προκλήσεις για τους εργαζόμενους που εργάζονται εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της πανδημίας (και μετά) ήταν η σύγκρουση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που βιώνουν λόγω των θολών ορίων μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα για την άμβλυνση αυτής της σύγκρουσης:

• Υποστήριξη της διαχείρισης ορίων επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θέτοντας σαφείς προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματα της εργασίας και ταυτόχρονα προσφέροντας στους απομακρυσμένους εργαζόμενους την ευελιξία να διαχειρίζονται τα δικά τους χρονοδιαγράμματα εργασίας με βάση τις ατομικές τους ανάγκες και προτιμήσεις
• Ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ απομακρυσμένων εργαζομένων, εποπτών και διευθυντών σχετικά με τον προγραμματισμό, τη διαθεσιμότητα και τον καθορισμό ορίων εντός των ομάδων, τη σύναψη συμφωνιών από αυτή την άποψη (και την τήρησή τους!)
• Υποστήριξη εργαζομένων με μικρά παιδιά ή άλλες ευθύνες φροντίδας που μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση της εργασίας τους και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες - επιτρέποντάς τους πχ. ειδικά συστήματα γονικής άδειας (που έχουν θεσπιστεί σε πολλές χώρες), εξωτερική βοήθεια που θα χρηματοδοτείται από τον επιχειρηματία κ.λπ. 

Ζητήματα που αφορούν νομικές και συμβατικές ενοχές

Μία από τις κρίσιμες προκλήσεις για την εξ αποστάσεως εργασία είναι η αποσαφήνιση των όρων της εξ αποστάσεως εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, της αποζημίωσης των δαπανών εξ αποστάσεως εργασίας, καθώς και των διαδικασιών ειδοποίησης σε περίπτωση ατυχήματος. Οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:

• Παρακολούθηση του κατά πόσον η αντίστοιχη έννομη τάξη παρέχει αφορολόγητη αποζημίωση κόστους για τους απομακρυσμένους εργαζόμενους για το κόστος που σχετίζεται με την εργασία από το σπίτι και ενημέρωση και υποστήριξη των απομακρυσμένων εργαζομένων να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν αυτήν την οικονομική υποστήριξη (ή να την διευθετήσουν για αυτούς)
• Κατάλληλη αναθεώρηση των παροχών προς τους εργαζομένους, εάν, για παράδειγμα, η συνέχιση της εξ αποστάσεως εργασίας σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες από τις παροχές τους (π.χ. συμμετοχή σε γυμναστήριο, αποζημίωση μετακίνησης, δωρεάν φαγητό και ποτά κ.λπ.) και διασφάλιση ότι το συνολικό πακέτο μισθών και παροχών παραμένει στο ίδιο επίπεδο με πριν από την πανδημία, αντικαθιστώντας ενδεχομένως ορισμένες παροχές με άλλες επιλογές ίσης αξίας (π.χ.  εφαρμογές γυμναστικής, διαδικτυακές επιλογές καθοδήγησης και μάθησης κ.λπ.).

Ζητήματα που αφορούν τη διασυνοριακή εξ αποστάσεως εργασία

Μια πολύ σημαντική και συχνά παραμελημένη πρόκληση είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με την παροχή απομακρυσμένης εργασίας (τηλεργασία) από το εξωτερικό. Τα ακόλουθα θέματα πρέπει να ληφθούν από τους επιχειρηματίες:

• Αποσαφήνιση των επιπτώσεων σχετικά με τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης εάν οι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως από διαφορετική χώρα από τη χώρα στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση του εργοδότη. Η αίτηση για φορητό έγγραφο Α1 (PD A1) μπορεί να αποδειχθεί απαραίτητη 
• Έλεγχος του κατά πόσον οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως προς όφελος συμβαλλόμενου μέρους του εργοδότη τους, κατά πόσον αποσπώνται στο εξωτερικό στο πλαίσιο της λεγόμενης «ενδοεταιρικής απόσπασης» ή προσλαμβάνονται σε χρήστρια επιχείρηση ή γραφείο ευρέσεως εργασίας στο εξωτερικό (βλ. οδηγία 96/71/ΕΚ σε συνδυασμό με την οδηγία 2018/957/ΕΕ) — σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να γίνουν αποσπασμένοι εργαζόμενοι γιατί εκτελούν εξ αποστάσεως εργασία από το εξωτερικό
• Αίτηση βίζας εργασίας και αδειών διαμονής για τους εργαζόμενους που εργάζονται εξ αποστάσεως (τηλεργασία) εκτός της χώρας καταγωγής τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα αυτή λόγω περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία στα εσωτερικά / εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

 

Εξ αποστάσεως εργασία στα κράτη εταίρους – σχετικοί σύνδεσμοιClick to read  

• Belgium:
https://www.etuc.org/en/rules-teleworking-belgium
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-mobile-working/belgium

• Croatia:
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-mobile-working/croatia
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ccd49a34-af61-46b2-9501-5dd31c421ecf

• Greece:
https://en.sev.org.gr/wp-content/uploads/2020/06/Telework_SEV_english.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/article/2008/telework-in-greece

• Italy:
https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/TELELAVORO-tiraboschi.pdf

• Spain:
https://nhglobalpartners.com/remote-working-law-decree-spain/

• Επίπεδο ΕΕ: 
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ) Αντίκτυπος της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην εφαρμοστέα κοινωνική ασφάλιση (Ιούλιος 2021) – επισκόπηση των μέτρων και/ή των δράσεων που ελήφθησαν στα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διευκόλυνση μιας ευέλικτης προσέγγισης όσον αφορά την εφαρμοστέα κοινωνική ασφάλιση των διασυνοριακών εργαζομένων που τηλεργάζονται
[περιλαμβάνει δελτία χωρών εταίρων]

• Διασυνοριακή τηλεργασία στην ΕΕ:
https://www.bruegel.org/blog-post/cross-border-telework-eu-fab-or-fad

Απομακρυσμένη εργασία στην Πολωνία (με έμφαση σε σημαντικές τροποποιήσεις)

Σχετικές νομικές πράξεις

Νόμος της 2ας Μαρτίου 2020 Νόμος της 2ας Μαρτίου 2020 σχετικά με ειδικές ρυθμίσεις για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, άλλων λοιμωδών νοσημάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από αυτές (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020, καταχώριση 374, όπως τροποποιήθηκε – εφεξής «νόμος COVID-19»),
Νόμος της 26ης Ιουνίου 1974 περί εργατικού κώδικα (Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 1974, θέση 141, όπως τροποποιήθηκε – στο εξής: εργατικός κώδικας)
Όσον αφορά την εξ αποστάσεως εργασία, στις 8 Ιουνίου 2022, στον ιστότοπο του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας σχέδιο του νόμου για την τροποποίηση του εργατικού κώδικα και ορισμένων άλλων πράξεων, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή διατάξεων για την εξ αποστάσεως εργασία στον εργατικό κώδικα (έντυπο αριθ. 2335,  https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2335).
 

Σημαντικές καινοτομίες και στόχος της ρύθμισης της εξ αποστάσεως εργασίας στον Εργατικό ΚώδικαClick to read  

• Το σχέδιο νόμου προβλέπει τους κανόνες για την «εξ αποστάσεως εργασία», οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους κανονισμούς του υπάρχοντος νομικού θεσμού, που τώρα ονομάζεται «τηλεργασία». Ο αρχικός στόχος της νέας νομοθεσίας ήταν να τεθεί σε ισχύ όταν οι έκτακτες διατάξεις για την εξ αποστάσεως εργασία που περιέχονται στον νόμο της 2ας Μαρτίου 2020 θα έπαυαν να είναι δεσμευτικές
• Από την πλευρά του εργοδότη, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους εργαζομένους να εργαστούν εξ αποστάσεως, ακόμη και αν η δυνατότητα αυτή δεν προβλεπόταν στη σύμβαση εργασίας του τελευταίου (αυτό ισχύει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις)
• Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πριν ο εργοδότης αναθέσει εξ αποστάσεως εργασία, ο εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώσει ότι διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εργασία αυτή. Ο εργοδότης έχει επίσης πρόσθετες υποχρεώσεις: να παρέχει βασικά υλικά και εργαλεία για εξ αποστάσεως εργασία και να καλύπτει το κόστος που συνδέεται άμεσα με την εκτέλεση της εξ αποστάσεως εργασίας, όπως η ηλεκτρική ενέργεια ή η πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και να διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων κατά τη διαδικασία

Νέος ορισμός της εξ αποστάσεως εργασίας στην Πολωνία – προβλέπεται στις τροποποιήσεις του Εργατικού Κώδικα 

Άρθρο 67. Η εργασία μπορεί να εκτελείται εν όλω ή εν μέρει στον τόπο που υποδεικνύεται από τον εργαζόμενο και συμφωνείται με τον εργοδότη σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης κατοικίας του εργαζομένου, ιδίως μέσω άμεσης εξ αποστάσεως επικοινωνίας (εξ αποστάσεως εργασία). 

Συμφωνία σχετικά με την εκτέλεση εξ αποστάσεως εργασίαςClick to read  

Το προβλεπόμενο άρθρο 67 παράγραφος 19 παράγραφος 3 του εργατικού κώδικα: 
Συμφωνία μεταξύ των μερών της σύμβασης εργασίας σχετικά με την εκτέλεση εξ αποστάσεως εργασίας από τον εργαζόμενο μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1) κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας ή
2) κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

Επίσημη διαταγή σχετικά με την απομακρυσμένη εργασία

Το προβλεπόμενο άρθρο 67 παράγραφος 19 παράγραφος 3 του εργατικού κώδικα: 
Η εξ αποστάσεως εργασία μπορεί να εκτελείται κατ' εντολή του εργοδότη:
1) κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης, κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας και για περίοδο 3 μηνών μετά την ακύρωσή τους· ή
2) σε περίοδο που είναι προσωρινά αδύνατο για τον εργοδότη να εξασφαλίσει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας στον τρέχοντα τόπο εργασίας του εργαζομένου λόγω ανωτέρας βίας 
- εάν ο εργαζόμενος υποβάλει αμέσως πριν από την έκδοση της παραγγελίας δήλωση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ότι διαθέτει τις εγκαταστάσεις και τις τεχνικές προϋποθέσεις για την εκτέλεση εξ αποστάσεως εργασίας.

Αίτηση υπαλλήλου για απομακρυσμένη εργασίαClick to read  

Ένας εργαζόμενος μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξ αποστάσεως εργασία και ο εργοδότης υποχρεούται να το χορηγήσει, στην περίπτωση εργαζομένων που είναι:
-έγκυος; 
- γονείς: ανατροφή παιδιού μέχρι την ηλικία των 4 ετών· παιδί με πιστοποιητικό σοβαρής και μη αναστρέψιμης αναπηρίας ή ανίατης απειλητικής για τη ζωή ασθένειας που προέκυψε κατά την προγεννητική περίοδο ανάπτυξης του παιδιού ή κατά τη διάρκεια του τοκετού· παιδί με πιστοποιητικό αναπηρίας ή πιστοποιητικό μέτριας ή σοβαρής αναπηρίας· ένα παιδί με αξιολόγηση σχετικά με την ανάγκη για υποστήριξη της πρώιμης ανάπτυξης, αξιολόγηση της ανάγκης για ειδική εκπαίδευση ή αξιολόγηση σχετικά με την ανάγκη για ενισχυτικές τάξεις·
- φροντίδα άλλου μέλους της οικογένειας ή ατόμου σε κοινό νοικοκυριό με πιστοποιητικό αναπηρίας ή πιστοποιητικό σοβαρής αναπηρίας.
 

Θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία στην ΠολωνίαClick to read  

• Ατυχήματα κατά τη διάρκεια απομακρυσμένης εργασίας.
• εκτίμηση κινδύνου·
• επαγγελματικές και οιονεί επαγγελματικές ασθένειες·
• Υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των εργοδοτών

Περιστασιακή απομακρυσμένη εργασίαClick to read  

• Ο νομοθέτης στο σχέδιο εισάγει επίσης τη δυνατότητα περιστασιακής εξ αποστάσεως εργασίας στην αίτηση του εργαζομένου, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 24 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. 
• Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ισχύουν οι περισσότερες επίσημες αντιρρήσεις, με εξαίρεση τη διαδικασία προστασίας δεδομένων.


Test Yourself!Description:

Η πανδημία COVID-19 πυροδότησε το νομοθετικό έργο σχετικά με τον μη ρυθμιζόμενο τομέα της εξ αποστάσεως εργασίας στην Πολωνία.
Ένας υψηλός βαθμός αβεβαιότητας που συνδέεται με την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων συνεπάγεται την υποχρέωση συμμόρφωσης με ορισμένους αυστηρούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας και οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί καθώς και η φυσική απόσταση ενδέχεται να μην επιτρέψουν σε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό να επιστρέψει με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Η εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) θα παραμείνει απαραίτητη για τουλάχιστον ένα μέρος του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Οι ομάδες υψηλού κινδύνου και οι ευάλωτες ομάδες πρέπει να προστατεύονται, γι' αυτό και η κατ' οίκον εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) θα είναι μια πολύ ελκυστική εναλλακτική λύση τουλάχιστον για τη διάρκεια της πανδημίας
Η διευρυμένη χρήση της απομακρυσμένης εργασίας μπορεί να μην τελειώσει με την πανδημία, αλλά θα μπορούσε να γίνει μέρος της «νέας και καλύτερης κανονικότητας» για τα επόμενα χρόνια, υποστηριζόμενη από την ψηφιοποίηση, την προηγμένη επικοινωνία και τις τεχνολογίες cloud.
Για τους προαναφερθέντες λόγους, είναι πολύ σημαντικό να συζητηθούν αυτά τα επίκαιρα θέματα σε ξεχωριστή εκπαίδευση.
Επί του παρόντος, η εξ αποστάσεως εργασία στην Πολωνία διέπεται από το άρθρο 3 του νόμου της 2ας Μαρτίου 2020 σχετικά με ειδικές ρυθμίσεις για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, άλλων μολυσματικών ασθενειών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από αυτές (Επίσημη Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2020, καταχώριση 374, όπως τροποποιήθηκε – «νόμος COVID-19»). Η διάταξη αυτή εισήχθη σε σχέση με το ξέσπασμα της πανδημίας και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τη διάρκεια είτε της λεγόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιδημίας είτε της κατάστασης ηλεκτρονικής κήρυξης λόγω COVID-19, καθώς και για περίοδο 3 μηνών μετά την ανάκλησή τους. Αυτό σημαίνει ότι από τώρα - είναι μια προσωρινή διάταξη.
Ωστόσο, ο Πολωνός νομοθέτης σχεδιάζει εδώ και καιρό να δημιουργήσει ένα νέο νομικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εργασία. Οι διατάξεις της πρέπει να ενσωματωθούν στον πολωνικό εργατικό κώδικα. Τέτοιοι κανονισμοί είναι να συνδυάζουν τρία είδη απομακρυσμένης εργασίας: συνολική ή εν μέρει απομακρυσμένη εργασία κατά κανόνα, απομακρυσμένη εργασία σε περιόδους επιδημίας ή η λεγόμενη «περιστασιακή απομακρυσμένη εργασία» (θα είναι διαθέσιμη για 24 ημέρες το χρόνο).
Οι προβλεπόμενες διατάξεις προβλέπουν ότι η εξ αποστάσεως εργασία εισάγεται με συμφωνία του εργοδότη και του εργαζομένου· καθώς και ότι ο εργοδότης επιβαρύνεται με το κόστος της εργασίας αυτής. Το τελευταίο θα είναι η κάλυψη των δαπανών ενέργειας, διαδικτύου και τηλεφώνου ή η καταβολή κατ' αποκοπήν ποσού στο πλαίσιο αυτό.
Ο κύριος στόχος της παρούσας κατάρτισης είναι να μάθει τις ισχύουσες και προβλεπόμενες διατάξεις και πώς να τις χρησιμοποιήσει στην πράξη (συμπεριλαμβανομένων πρακτικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον).


Keywords

Απομακρυσμένη εργασία, εργοδότης, εργαζόμενος, τόπος εργασίας, διασυνοριακή απομακρυσμένη εργασία


Bibliography

REMOTE WORKING & PRODUCTIVITY – Poland In
https://www.youtube.com/watch?v=la5mBHbhpis

REMOTE WORK – Poland In - https://www.youtube.com/watch?v=ySQyeCnpxnI

News from Poland—Business & Law, episode 5: Proposed changes in labour law relating to remote work
https://codozasady.pl/en/p/news-from-poland-business-law-episode-5-proposed-changes-in-labour-law-relating-to-remote-work