This platform is optimized to be used in landscape mode

Κρατικές ενισχύσεις για τη συγχρηματοδότηση των θέσεων εργασίας (EQF: 3-5)


|    Feedback form    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Download content: /
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχοι και σκοποίClick to read  

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

Μάθετε για κυβερνητικοί μηχανισμοί στήριξης κρίσεων
Προσδιορισμός της καταπολέμησης της κρίσης Εργαλεία κατάλληλα για την επιχείρησή σας
Επιτυχής χρήση μέσων κατά της κρίσης

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τι είναι οι κρατικές ενισχύσειςClick to read  

Οι κρατικές ενισχύσεις είναι ενισχύσεις που χορηγούνται από το κράτος ή από κρατικές πηγές και οι οποίες παραβιάζουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής.

Οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται ιδίως με τη μορφή:

επιδοτήσεις και πιστώσεις φόρου
επιδοτήσεις κεφαλαίου και επενδύσεων
ο λεγόμενος «δανεισμός με ευνοϊκούς όρους» (προτιμησιακά και υπό όρους εξαγοράσιμα δάνεια, αναβολή και πληρωμή σε δόσεις)
εγγυήσεις και εγγυήσεις.

Οι οντότητες που χορηγούν ενίσχυση θα πρέπει να νοούνται ως φορείς της δημόσιας διοίκησης και άλλες οντότητες που είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός δημόσιου επιχειρηματία. Η βοήθεια παρέχεται συχνότερα ως αποτέλεσμα της λήψης απόφασης ή της υπογραφής σύμβασης.

Source: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=6C69A9C632BBC917C1257A59003DD1CF&litera=P

Προσοχή:
Υπό το πρίσμα της βελτίωσης της υγειονομικής κρίσης στην Ευρώπη και της σταδιακής άρσης των σχετικών περιοριστικών μέτρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη δήλωσή της της 12ης Μαΐου 2022, δεν παρέτεινε την ισχύ του προσωρινού πλαισίου πέραν της τρέχουσας ημερομηνίας εφαρμογής, δηλαδή της 30ής Ιουνίου 2022.


Πληροφορίες σχετικά με όλα τα προγράμματα ενίσχυσης που κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ενισχύσεων, τις νομικές πράξεις και τις εξηγήσεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρηματίες που έχουν πληγεί από τη νόσο COVID-19 μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus_en
 

ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣClick to read  

Οι κρατικές επιδοτήσεις μπορούν να ληφθούν μόνο αν το ξέρετε:

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣClick to read  

Μπορείτε να προσδιορίσετε την κατάσταση της εταιρείας σας;

Γνωρίζετε την κατάσταση της εταιρείας σας;
Είστε ΜΜΕ ή πολύ μικρή επιχείρηση;
Ο ορθός καθορισμός του ποσού της συγχρηματοδότησης (με βάση το καθεστώς ΜΜΕ της επιχείρησης) αποτελεί σημαντική τυπική προϋπόθεση και έχει αντίκτυπο στη δυνατότητα λήψης επιδότησης.

Η έννοια της επιχείρησης

Από την πάγια νομολογία του ΔΕΕ προκύπτει ότι
 για τους σκοπούς των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, επιχείρηση είναι κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και μέθοδο χρηματοδότησής της και ότι όλες οι οντότητες που ελέγχονται (νομικά ή εκ των πραγμάτων) από την ίδια οντότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαία επιχείρηση. 

Source: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/maritime_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf

 

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣClick to read  

Το μέγεθος της επιχείρησης

Το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζεται όχι μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά και από τον ετήσιο κύκλο εργασιών ή τον ετήσιο ισολογισμό της επιχείρησης καθώς και από τους δεσμούς με άλλες οντότητες (προσωπικές, κεφαλαιουχικές, οργανωτικές, οικονομικές).

Source: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/maritime_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf
 

ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣClick to read  

Σώρευση ενισχύσεων

Πριν από την υποβολή αίτησης για κρατική ενίσχυση, ο επιχειρηματίας πρέπει να εξοικειωθεί με τους γενικούς κανόνες σώρευσης ενισχύσεων, διότι το προσωρινό πλαίσιο καθορίζει τις μέγιστες τιμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια επιχείρηση σε επιμέρους τμήματα (είδη ενισχύσεων).

Source: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/maritime_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf
 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΆΒΩ ΚΡΑΤΙΚΉ ΕΝΊΣΧΥΣΗClick to read  
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣClick to read  

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να επωφεληθούν από τη στήριξη διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα - η βασική προϋπόθεση είναι, ωστόσο, συνήθως η ανάγκη αναστολής δραστηριοτήτων ή μείωσής της σε σημαντικό βαθμό (η οποία συνήθως μετράται με μείωση του κύκλου εργασιών κατά συγκεκριμένο ποσοστό). Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων επιδότησης ποικίλλει σε ορισμένες χώρες, τα προγράμματα είναι μάλλον οριζόντιου χαρακτήρα και πολλές κυβερνήσεις προσφέρουν υποστήριξη επιδοτήσεων αφιερωμένη σε οντότητες από επιλεγμένους τομείς. 

Source: Nicolaides, P. (2020a). Application of Article 107(2)(b) TFUE to Covid-19 Measures: State Aid to Make Good the Damage Caused by an Exceptional Occurance. Journal of European Competition Law & Practise, 11(5–6). http://doi.org/10.1093/jeclap/lpaa026

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟClick to read  

Ποια είναι η φύση του επιλεγέντος μηχανισμού στήριξης; Επιστρέφεται ή δεν επιστρέφεται;
Απαιτείται τελική έκθεση; Τι πρέπει να εμφανίζεται στην έκθεση;
Υπήρχε κάποια υποχρέωση ενημέρωσης;

 

ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣClick to read  
ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣClick to read  
ΛΎΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣClick to read  

Λύσεις στον τομέα της φορολογικής πολιτικής

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της νόσου COVID-19, εφαρμόστηκε ένα πολύ ευρύ φάσμα λύσεων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής. Για παράδειγμα, μπορούμε να υποδείξουμε:

προσωρινές απαλλαγές από την υποχρέωση διακανονισμού ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων, με μείωση των φορολογικών συντελεστών
μετατοπίζοντας όλες τις πιθανές διάρκειες των υποχρεώσεων
επιτάχυνση της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων· ευελιξία - πολλές χώρες έχουν προσφέρει
φορολογούμενοι ευρεία ελευθερία επιλογής της μεθόδου και του χρόνου διακανονισμού

ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Click to read  

Μέσα στήριξης της αγοράς εργασίας που βοηθούν στη διατήρηση της απασχόλησης ή στην επιδότηση των μισθών. Λύσεις σύμφωνα με τις οποίες οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούν μέρος των μισθών των ανθρώπων είναι δημοφιλείς εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή αντισταθμίζουν το κόστος των εργαζομένων που προκύπτουν σε σχέση με τις ιατρικές απολύσεις (π.χ. Ιταλία). Ορισμένες χώρες βασίζονται σε προϋπάρχοντα προγράμματα από αυτή την άποψη (η Ισπανία επέκτεινε το πρόγραμμα ERTE, η Ιταλία βασίζεται στο ταμείο Cassa Integrazione). Αυτά τα μέτρα ενίσχυσης στηρίζουν γενικά άμεσα τους επιχειρηματίες, αλλά οι τελικοί δικαιούχοι τους είναι, φυσικά, οι εργαζόμενοι. Το κράτος συνήθως αποζημιώνει μόνο ένα μέρος της αμοιβής του για μια συγκεκριμένη περίοδο και μέχρι ένα καθορισμένο ποσό.
Εξίσου δημοφιλείς είναι οι λύσεις που συνίστανται σε απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής προκαταβολών για φόρο εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, μερικές φορές λαμβάνουν τη μορφή αναβολής της λήξης των φορολογικών υποχρεώσεων ή μείωσης των ισχυόντων συντελεστών. Λύσεις αυτού του τύπου έχουν χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, από την Ισπανία, την Ιταλία. Διάφοροι τύποι επιδοτήσεων για εργαζόμενους γονείς που πρέπει να κλείσουν τα σχολεία τους είναι επίσης δημοφιλείς για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Source: https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Analizy_ekonomiczne/raport_BGK_narzedzia_pomocowe_COVID_styczen2021.pdf

ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Click to read  
ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Click to read  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Click to read  
Συμπεράσματα

Κρίσιμα σημείαClick to read  

Οι αντικρίσεις κάλυψαν αλλαγές από διάφορους τομείς του οικονομικού συστήματος
Οι ασπίδες κατά της κρίσης περιελάμβαναν άμεσες κρατικές ενισχύσεις καθώς και ορισμένες έμμεσες λύσεις (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις)
Οι ασπίδες κατά της κρίσης περιελάμβαναν λεπτομερείς αλλαγές σε διάφορους τομείς του νόμου
Οι ασπίδες κατά της κρίσης υπέστησαν συχνές αλλαγές και απαιτούσαν προσαρμογή στην ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα
 


Test Yourself!Description:

Ο Πολωνός νομοθέτης θέσπισε ειδικά μέσα στήριξης σε σχέση με την εξάπλωση του ιού SARS-CoV2. Οι πρώτες τέσσερις αντι-κριτικές ασπίδες δόθηκαν σε όλους τους εργοδότες, οι ακόλουθες αντι-κρίσεις ασπίδες δόθηκαν στους εργοδότες των περισσότερων ευάλωτων κλάδων, ιδιαίτερα του τουριστικού τομέα, των πολιτιστικών ιδρυμάτων, της γαστρονομίας κ.λπ. Υπήρχαν επίσης ορισμένα ειδικά απλοϊκά μέσα για το MME.


Keywords

Κρατικές ενισχύσεις, Ασπίδες κατά της κρίσης, Ελαφρύνσεις για τις MME(Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)


Bibliography

Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, OECD, updated 15 July 2020

OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021

Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., Ważniewski, P., Zybertowicz, K. (2021), Tarcza Antykryzysowa... Koło ratunkowe dla firm i gospodarki?, Gniazdowski, M., Kubisiak, A., Kutwa, K., Rybacki, J. (współpr.), Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa

Buendia, J.L. i Dovalo, A. (2020). State Aid Versus COVID-19. The Commission Adopts a Temporary Framework. European State Aid Law Quarterly, 19(1).

Nicolaides, P. (2020a). Application of Article 107(2)(b) TFUE to Covid-19 Measures: State Aid to Make Good the Damage Caused by an Exceptional Occurance. Journal of European Competition Law & Practise, 11(5–6).
http://doi.org/10.1093/jeclap/lpaa026

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Analizy_ekonomiczne/raport_BGK_narzedzia_pomocowe_COVID_styczen2021.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/maritime_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf