This platform is optimized to be used in landscape mode

Προσβάσιμες δημόσιες ενισχύσεις για λύσεις προσαρμοσμένες στις επιχειρήσεις και πού μπορείτε να τις βρείτε (EQF: 3-5)


|    Φόρμα σχολίων    |       Αναπαραγωγή ηχητικού    |    Λήψη περιεχομένου: /




Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχοι και σκοποίΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

Μάθετε ποια είναι η δημόσια ενίσχυση 
Να γνωρίσετε τα είδη και τη μορφή της κρατικής ενίσχυσης
Μάθετε τους κανόνες για να λάβετε τη δημόσια βοήθεια
Μάθετε πού μπορείτε να λάβετε τη βοήθεια που χρειάζεστε

Βασικά στοιχεία για τις κρατικές ενισχύσεις

Ποια είναι η κρατική ενίσχυσηΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Κρατική ενίσχυση είναι αυτή που χορηγείται σε έναν επιχειρηματία από το κράτος ή από κρατικούς πόρους, με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που προσφέρονται στην αγορά. Δεδομένου ότι η κρατική ενίσχυση μπορεί να στρεβλώσει τους κανόνες ανταγωνισμού, επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και βάσει ειδικών κανόνων.

Μιλάμε για κρατική βοήθεια, Όταν Προκύπτουν και οι 4 προϋποθέσεις:

→ 1. Η στήριξη χορηγείται από το κράτος ή προέρχεται από κρατικούς πόρους
→ 2. Χορηγείται με ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που προσφέρονται στην αγορά
→ 3. Έχει επιλεκτικό χαρακτήρα (ευνοεί μια συγκεκριμένη εταιρεία ή εταιρείες ή την παραγωγή ορισμένων αγαθών)
→ 4. Απειλεί να διαταράξει ή να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ

Τύποι και μορφές της κρατικής ενίσχυσης Κάντε κλικ για να διαβάσετε  

Είδη κρατικών ενισχύσεων:

1. Οριζόντια - Απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματίες, ανεξάρτητα από τον τόπο της επιχείρησής τους και τον τομέα της οικονομίας, προκειμένου να επιλυθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που ισχύει για τις ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η απασχόληση. 

Σημείωση: Ο οριζόντιος χαρακτήρας είναι επίσης ενίσχυση ήσσονος σημασίας, η οποία μπορεί να χορηγηθεί χωρίς τομεακούς ή περιφερειακούς περιορισμούς. Δεν πρόκειται για «αυστηρά» κρατική ενίσχυση. 

2. Περιφερειακές - Ενισχύσεις που προορίζονται για τη στήριξη της ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών με την προώθηση των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη χορήγηση ενισχύσεων λειτουργίας.

3. Τομεακή – η κρατική ενίσχυση που χορηγείται αποκλειστικά σε επιχειρηματίες ενός συγκεκριμένου οικονομικού τομέα (π.χ. μεταφορές), καθώς και σε ευαίσθητους τομείς: βιομηχανία άνθρακα, βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, ναυπηγική βιομηχανία. Για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε αυτούς τους τομείς, λόγω της ειδικής φύσης τους και των προβλημάτων που ανακύπτουν (π.χ. όσον αφορά την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τον χαρακτήρα των επενδύσεων υψηλής έντασης κεφαλαίου), ισχύουν συχνά διαφορετικοί, πιο περιοριστικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις από τους γενικούς κανόνες.

Τύποι κρατικών ενισχύσεων

Τύποι και μορφές της κρατικής ενίσχυσης Κάντε κλικ για να διαβάσετε  

Aid programs contain the legal basis for granting specific support to entrepreneurs and, at the same time, define the principles and conditions for granting support, among other things:

• the circle of beneficiaries,
• the form of support (grant, tax payment installment, guarantee, surety, etc.),
• purpose (e.g., for training, research and development, environmental protection, increasing employment, restructuring),
• granting authorities,
• maximum amount of suport,
• duration of the program.

TΣυνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 107 και 108).

800/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, με το οποίο κηρύσσονται ορισμένα είδη ενισχύσεων συμβατά με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης (γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

ΠΟΛΩΝΊΑ

Η Πολωνία θέσπισε βοήθεια για τους επιχειρηματίες με τη μορφή της ασπίδας κατά της κρίσης και της χρηματοδοτικής ασπίδας.
Οι λύσεις που υιοθετήθηκαν περιελάμβαναν : 
- απαλλαγές από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
- χρηματοδότηση μισθών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
- οφέλη διακοπής λειτουργίας

ΕΛΛΑΣ

Στην Ελλάδα, ο σημαντικότερος μηχανισμός στήριξης των επιχειρηματιών ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία καταβαλλόταν σε 7 κύκλους. Η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου ήταν ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση συνδρομής βασίζονταν κυρίως στις απώλειες που κατέγραψαν οι επιχειρηματίες. 
Περιλαμβάνονται λύσεις ενίσχυσης για επιχειρηματίες στην Ελλάδα: 
- εγγυήσεις νέων πιστώσεων κεφαλαίου κίνησης,
- Πιστώσεις,
- Επιδοτήσεις

ΚΡΟΑΤΊΑ

Περιλαμβάνονται λύσεις ενίσχυσης για επιχειρηματίες στην Κροατία:
- αναβολή και μερική καταβολή τελωνειακών δασμών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος, 
- δάνεια και πιστώσεις,
- επιδοτήσεις αποδοχών στους κλάδους που πλήττονται περισσότερο.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Περιλαμβάνονται λύσεις ενίσχυσης για επιχειρηματίες στην Ισπανία:
- χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και αναβολές φόρων,
- Δάνεια,
- επέκταση των εμπορικών ενυπόθηκων δανείων,
- προσωρινές εξαιρέσεις (ERTE)).

ΙΤΑΛΙΑ

Στην Ιταλία, η βοήθεια προς τους επιχειρηματίες έλαβε κυρίως τη μορφή χρηματοδοτικής στήριξης για την αποπληρωμή δανείων και την υιοθέτηση νομικών λύσεων για τη διευκόλυνση της απόκτησής τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. 
Περιλαμβάνονται λύσεις ενίσχυσης για επιχειρηματίες στην Ιταλία:
- φοροαπαλλαγές και παραχωρήσεις,
- Επιδοτήσεις.

Πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη κρατική ενίσχυσηΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων - Το ταμείο που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με συνεισφορές από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση COVID-19. Μέσω εγγυήσεων, το ταμείο επιτρέπει την ταχεία διάθεση δανείων, εγγυήσεων, τίτλων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία, συμμετοχικών τίτλων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
https://www.eib.org/en/press/all/2021-147-european-guarantee-fund-accelerates-access-to-recovery-funding-for-eu-companies.htm?lang=pl

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Πρόγραμμα- Εγγυήσεις Δανείων (COSME)
Το πρόγραμμα COSME είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο της λεγόμενης συμφωνίας ανάθεσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ttps://www.eif.org/news_centre/search/index.htm?keywords=COSME
https://www.eif.org/news_centre/search/index.htm?keywords=covid-19

The European Commission. The state aid rules.
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf

European Commission. State aid for 2021: Commission expands the scope of the General Block Inclusion Regulation - Frequently Asked Questions.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3805

Ashurst.com. 2020 COVID-19 impact: navigating EU state aid.
https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/the-impact-of-covid-19-navigating-eu-state-aid

European Commission. State aid for 2020: Commission gives green light to pan-European guarantee fund to allow up to €200 billion in funding for companies affected by the coronavirus pandemic in 21 member states.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2407

Eif.org. 2020 COSME Loan Guarantee Facility (LGF).
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm

ΠΟΛΩΝΊΑ

Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρηματίες στην Πολωνία παρακολουθούνται από τον πρόεδρο του UOKiK, ο οποίος διαθέτει το σύστημα παροχής δεδομένων για τις κρατικές ενισχύσεις (SUDOP). Η βάση δεδομένων SUDOP περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης που εφαρμόζονται στην Πολωνία, τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο μέτρων ενίσχυσης που εφαρμόζονται στην Πολωνία, κάθε δημόσια ενίσχυση και κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε συγκεκριμένο δικαιούχο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
https://uokik.gov.pl/unijne_akty_prawne_w_zakresie_pomocy_publicznej.php#faq334
https://sudop.uokik.gov.pl/home
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/

ΕΛΛΑΣ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
https://elevategreece.gov.gr/
https://www.gov.gr/en/sdg/funding-business/finance-at-national-level/low-interest-rate-working-capital-loan-public-guarantee/entrepreneurship-fund-ii-tepikh-ii
https://endeavor.org.gr/
https://www.thehellenicinitiative.org/entrepreneurship-economic-development/
https://www.refugee.info/greece/setting-up-a-company-in-greece-greek-entrepreneurship/funding-my-business?language=en
https://www.enterprisegreece.gov.gr/

ΚΡΟΑΤΙΑ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
https://mjera-zrm.hzz.hr/korisnici-potpore/
https://www.sssh.hr/hr/vise/nacionalne-aktivnosti-72/rezultati-istrazivanja-sssh-o-utjecaju-pandemije-na-mentalno-zdravlje-radnika-4767
https://www2.deloitte.com/hr/hr/pages/tax/articles/vlada-prijedlog-mjera-gospodarstvo-koronavirus.html
https://www.rtl.hr/vijesti/arhiva/ekonomski-institut-zagreb-proveo-je-prvu-studiju-o-utjecaju-pandemije-na-poslovanje-mikropoduzeca-te-malih-i-srednjih-poduzeca-u-hrvatskoj-f825978a-b9f4-11ec-bf1e-0242ac13001e

ΙΣΠΑΝΙΑ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/120321-enlace_ayudas.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/AyudasCOVID/Linea-COVID.aspx
https://www.wolterskluwer.com/es-es/expert-insights/ayudas-para-pymes-y-autonomos-por-el-coronavirus

ΙΤΑΛΙΑ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1211696.pdf?_1586257783260
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/aiuti-di-stato-imprese-covid-19/?print-posts=pdf

Συμπεράσματα

Κρίσιμα σημείαΚάντε κλικ για να διαβάσετε  

η κρατική ενίσχυση είναι ενίσχυση που χορηγείται σε επιχειρηματία από το κράτος ή με κρατικούς πόρους.
η κρατική ενίσχυση υποδιαιρείται σε οριζόντια, περιφερειακή και τομεακή.
Στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης, ένας επιχειρηματίας μπορεί να λάβει: επιχορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, δάνεια, επιδοτήσεις κεφαλαίου και επενδύσεων, εγγυήσεις και εγγυήσεις.
Οι κανόνες για τις ενισχύσεις περιέχονται σε διάφορα προγράμματα ενισχύσεων που θεσπίζονται με νομικές πράξεις (νόμοι, κανονισμοί)). 


Test Yourself!



Περιγραφή:

Η κρατική ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρηματία από το κράτος ή με κρατικούς πόρους, με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που προσφέρονται στην αγορά. Δεδομένου ότι η κρατική ενίσχυση μπορεί να απειλήσει να νοθεύσει τους κανόνες ανταγωνισμού, επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και βάσει ειδικών κανόνων.
Ως εκ τούτου, αξίζει να μάθετε για τα είδη και τους όρους της δημόσιας ενίσχυσης που μπορεί να στηρίξει έναν επιχειρηματία που αντιμετωπίζει δυσκολίες.


Λέξεις κλειδιά

Κρατικές ενισχύσεις, διαθεσιμότητα, κανόνες, μορφές ενίσχυσης


Βιβλιογραφία